ROLIBEX HOME, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 298 22 130 27 599 27 873
2 Neobežný majetok 6 sx4 j 93a u qnj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 141 3 713 2 362
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a 1vf s e64 u viz
33 Obežný majetok pn ffg 1r 4uy jw ett ec 8s8
34 Zásoby súčet q 1ja j lch 4n iv3 60 s8d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a r0v e r7r f eyg 8 egr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 z0y r 7tf o cjs n i6t
62 Sociálne poistenie bj y0 jit
63 Daňové pohľadávky a dotácie p8 sb tdd
65 Iné pohľadávky -qb
71 Finančné účty k aa7 w knj t ccn 5 lwt
72 Peniaze e t8n j 2g8 4 sej 2 4yj
PASÍVA 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ib bkm f5 gtc 6k x30 kh 76c
80 Vlastné imanie n 6t6 r blc 8uu y5x
81 Základné imanie súčet 9 tln q 09j 8 ck8 1 twi
82 Základné imanie o yr4 b 0hv u pp4 v zg5
86 Ostatné kapitálové fondy w h9k l0 0is
87 Zákonné rezervné fondy gf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v0u -d vi6 -g cvo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w31
99 Neuhradená strata minulých rokov -c uye -r i3a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3mx -q p8w -ql 08k -n5 rnk
101 Záväzky 9y lt9 f2 vyx ip tjy 4s ntb
102 Dlhodobé záväzky súčet k 7z fzt pqv
121 Dlhodobé bankové úvery 9o 3u5 e2 por
122 Krátkodobé záväzky súčet o8 m5c iv 4wo ao goo m vel
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 9r6 y un0 r 80o v xek
131 Záväzky voči zamestnancom vsr ywo dk2 oqs
133 Daňové záväzky a dotácie 3dk x cio z fof lig
135 Iné záväzky g e6j q og4 z 1g4 b7r
139 Bežné bankové úvery e ooz
140 Krátkodobé finančné výpomoci d mi2 n 5us