AZAMA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ea ym9 dq ce7 xt 53y 24 71m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4n 83i so 7mw
5 Tržby z predaja služieb 6 458 12 791
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob c dl1 -g 73q a nap -1h4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y46
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9u 3w1 jw y91 ka 7sp ki 83x
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2d w6e f 44t f fce k olh
14 Služby 4 ppz c 2pp z 3tt n vqc
15 Osobné náklady 3 iye p i1d r lup z 2ne
20 Dane a poplatky b7d j2 no 5w3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l60 l xcv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 642 ddl c5e wqw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -it nuw -t8 n8y 8 u82 8 v0a
28 Pridaná hodnota -b 64l -2 6sm 94 cgn 0f 8bn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f0 pw lg xcz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0c z1 j5 q2q
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w6 -ka -yy -va0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -p2 md4 -if se9 4 r20 e 7q0
57 Daň z príjmov 9tw 4el
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 328 -11 315 3 386 5 999