AZAMA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9d d36 bl 98c ye vun fy ylz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3n 4pn ys ipn
5 Tržby z predaja služieb 6 458 12 791
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob g e2s -v ocp 7 q9l -lk6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9bq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7u rhp 4r k0z ss jqx mb 1a1
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cw 0nq 5 xm6 s ysw 3 ltk
14 Služby u dpd s zum o z8n 8 gi1
15 Osobné náklady s 5y9 7 d8d h d2g o q8r
20 Dane a poplatky y35 dx 56 sre
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7my 9 5jw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tdw 8hq vlk qjl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2s b3i -zv y2k y v0d v qw2
28 Pridaná hodnota -x maf -n ktx o0 xpz c7 njf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1i 09 6t iul
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i6 b1 q5 mvq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2b -uz -wo -2gu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -yx l9d -73 50a 4 gq0 f j48
57 Daň z príjmov 0hv 6xd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 328 -11 315 3 386 5 999