AZAMA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6i cyv pv lhm cd yus qs kgy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dv mu8 sv t4s
5 Tržby z predaja služieb 6 458 12 791
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob f 9tm -y k10 n h8w -iwe
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5p7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rl omt p0 tcn 0o doc n6 ao7
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x6 9wm o vwz b idx g bx9
14 Služby 2 3l2 2 ury d ige q q3g
15 Osobné náklady h 4r5 b lim b v7a w 56i
20 Dane a poplatky ngg xg tv s5j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lwa n 3cw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť enc 1la xgm ggw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -bw 4ym -s5 rql 9 p7d d 187
28 Pridaná hodnota -p gi3 -s 0ex io 2sk un o2c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu oq cu wb ozw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bz tx 85 fq3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zt -76 -50 -m10
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -c7 ztl -7z b4o l tes 6 yer
57 Daň z príjmov prw fp1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 328 -11 315 3 386 5 999