PREDAJKUP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 684 9 519 7 138
2 Neobežný majetok u 2f4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 694
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p oii
33 Obežný majetok a 5kf p 0ne y 0ku
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c 1dn 6 3p1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y q10 7 06g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n bx4 r l5m
71 Finančné účty 2 5qc b t5s s 7zu
72 Peniaze 3 gdu ev2 a aio
73 Účty v bankách -nb r in9 -kt
PASÍVA 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u w9k k 6xs 6 da7
80 Vlastné imanie d 7x1 x xpr 3 hgk
81 Základné imanie súčet y eyf s 5ai 5 p0n
82 Základné imanie o z5v e 2q2 k qhy
86 Ostatné kapitálové fondy g s80 l rxd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kze n1a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cr2
99 Neuhradená strata minulých rokov -9m4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h1k 6 yt8 eox
101 Záväzky 9 g6z 1 mua
122 Krátkodobé záväzky súčet w cvc q q37
123 Záväzky z obchodného styku súčet t9h xgk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f8d ogk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 nsr
131 Záväzky voči zamestnancom 45
133 Daňové záväzky a dotácie hmi 137