PREDAJKUP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 684 9 519 7 138
2 Neobežný majetok s ucr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 694
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g s7t
33 Obežný majetok 9 o98 r yuv 1 nng
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 l9b q 246
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a ynz u npe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j 10f 6 f19
71 Finančné účty f ya1 z aia 0 5yf
72 Peniaze w kem 2us b xqe
73 Účty v bankách -ca 9 goq -wu
PASÍVA 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j igq a nf8 j qji
80 Vlastné imanie z iu5 7 oct 4 fpv
81 Základné imanie súčet o a63 h oof u mqa
82 Základné imanie e 9jm p u3n 8 sag
86 Ostatné kapitálové fondy u 2zd i ltc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -abh t6h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zk2
99 Neuhradená strata minulých rokov -5sg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qlk l o01 trn
101 Záväzky 7 lgs v yrs
122 Krátkodobé záväzky súčet k ae3 1 kvx
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2m7 598
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2ep nr3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y w0x
131 Záväzky voči zamestnancom i6
133 Daňové záväzky a dotácie y06 ojy