PREDAJKUP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 684 9 519 7 138
2 Neobežný majetok 1 t18
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 694
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z dym
33 Obežný majetok 9 wv2 z oqj s zdf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v a0i y z3v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 pqi d 6y0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 9hl d som
71 Finančné účty u 7tp v sxp i dy5
72 Peniaze k kvu 9el b t2c
73 Účty v bankách -m7 j sw7 -q8
PASÍVA 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x dd8 r 9wt 6 l5n
80 Vlastné imanie s 352 b r5j a okv
81 Základné imanie súčet 1 uxv y n42 h b8j
82 Základné imanie u y94 6 hdp 9 s0p
86 Ostatné kapitálové fondy d dj0 v xdp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zgc pi9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov boe
99 Neuhradená strata minulých rokov -prm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -agi t imr 5pn
101 Záväzky l qln i m12
122 Krátkodobé záväzky súčet x q6b 9 4y9
123 Záväzky z obchodného styku súčet o9r 5p9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 42f ur9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v wzb
131 Záväzky voči zamestnancom s3
133 Daňové záväzky a dotácie cvh fne