PREDAJKUP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 684 9 519 7 138
2 Neobežný majetok 7 ai5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 694
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y j13
33 Obežný majetok u wc0 t z2h b wn9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 1f7 b mo0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n rp3 7 u2p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 tlb u ksx
71 Finančné účty r g33 i wh8 p i4u
72 Peniaze h 7l1 p5j 4 xmk
73 Účty v bankách -lh p ag1 -2a
PASÍVA 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 av5 i gpt z gfo
80 Vlastné imanie 9 6k2 y nsm j s98
81 Základné imanie súčet l lq0 q afi p ss8
82 Základné imanie z pgi l 1y0 r j8d
86 Ostatné kapitálové fondy 9 xdi s 1o2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c2j iuk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov aex
99 Neuhradená strata minulých rokov -zks
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ewq q t98 ru9
101 Záväzky 9 ayv 0 byq
122 Krátkodobé záväzky súčet w mwl u l7e
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4q8 7mj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gd0 32q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m 17a
131 Záväzky voči zamestnancom 0k
133 Daňové záväzky a dotácie 6y2 af9