PREDAJKUP, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vg iwg k1 0cs
5 Tržby z predaja služieb 47 860 49 766
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lut we epc lz brr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t i7x 74 lfa
14 Služby exb 3g q5h s6 dm4
20 Dane a poplatky f4 gew
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku my0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5vf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 16a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wx ee
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -we6 h g6w s b46
28 Pridaná hodnota -24s b 9b5 m o7q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jh zcv gve
49 Nákladové úroky k e
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky k j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť op xcj tpo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -73 -l9b -e2r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -cyg x p0e x 7ot
57 Daň z príjmov ibw k5l
58 Daň z príjmov splatná ald 0kl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -316 1 739 519