AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l rd9 206 we7 pgw ung bkb gg4 d27 0h9 k91 goo 4b5 vyy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov chv d7i w6w 03y qi2 vqd x7p b6t dy2 z0f gkl vg7
5 Tržby z predaja služieb 5 483
7 Aktivácia 2 hy do
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8wt r i5s 9 7tl a w0l a oq6 k o77
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r faq jef z 46k 9 dnu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h5 o6q 6h0 nz2 k1t 60z 5ql z4q ujt xtc 2b8 ak4 whl fqi
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a ohr pj qc6 6e8 ffb 6no qtm p5d 3s9 3r7 yjs 3k 5xq
14 Služby r e76 m9 3ey jn 2q7 2v p4n tf yr8 6d hm8 2t ll4
15 Osobné náklady 1 xec 18 5so gys lzb 0el kf3 r3d l8h 86s boh ll1 jo2
20 Dane a poplatky as h 5z3 6qq g29 yw3 7kz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku shm 6 92i y oq3 te c08 mq n95 g1 5dr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y i0 85v 3fk lfw 4tb w h38
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f 18k -dk hbi -kbc 9yf -lml ozd -n2z 2gk -qtj mqc -7qd aho
28 Pridaná hodnota -ov7 34 hr3 ed 06i 7g 4ii s7 gzv -7t hgo 7w jvj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e
39 Výnosové úroky 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bc xg4 3kw 28z tql hdu uzi
49 Nákladové úroky 3yc a64 1g 8bp
52 Kurzové straty zb 0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qg es0 vom bdr 6nm ofx ir6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pe -qql -jrg -5xk -g8c -717 -rha
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 j7u -ad bsn -r1z g0b -58x zyg -99y nx9 -szh ysw -oty szi
57 Daň z príjmov wk2 pwp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 675 -81 213 -116 913 -114 847 -115 404 -208 374 -137 130