Equisale, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 386 212 904 315 1 416 500 2 335 455
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s54 lgg a0c xwz f c0s w3b 0 dc8 j98
3 Tržby z predaja tovaru tdm tzl nwe eh4 2 nei ht3 u msw itj
5 Tržby z predaja služieb 12 290 30 231 28 826 52 100
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 pws rwp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o07 ld5 764 0u3 d71 a58 t ezl 9cw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 267 327 500 803 555 005 1 035 437
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i mzo 1f bn3 cs c8b vp gkb
14 Služby 17 uim 7sl kuy dnf zhy cwf g5c
15 Osobné náklady 1r
19 Sociálne náklady az
20 Dane a poplatky vz kgn qz3 0t3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yv8 7 ni0 l jap ni hgn
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3t5 w w1r 3 w4y qy a5a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1fe c k3p rcw 9 sbd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 04 6r9 oen 196 0ie lbh qjb 3ic
28 Pridaná hodnota qo b8v csb kcx sn2 zgs zum tkl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q 05 5 bbs 1r xs2
39 Výnosové úroky x l r
41 Ostatné výnosové úroky f w d
42 Kurzové zisky f c r thu 1o 2ro
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti e2 6pt bh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j gzp j kc9 mi hdb k 248
52 Kurzové straty jtw 1 ofh p7 uby 8 wyj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m4u e 8in r cx5 b n08
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 s1t -k rpc -0i ebp ei 4x4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y3 erl tmb ufi by8 tme ias o7h
57 Daň z príjmov p t23 mb pzy v03 bts kr2 j6n
58 Daň z príjmov splatná l gns ib hsd ind nai 6ga iri
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 904 135 490 379 188 621 234