Equisale, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 386 212 904 315 1 416 500 2 335 455
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mld noi tyf e8s a e14 3r3 7 7hz oza
3 Tržby z predaja tovaru 17l h08 762 jdv f 10e jap k 0k9 2ti
5 Tržby z predaja služieb 12 290 30 231 28 826 52 100
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 lyx nqx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o3i inp v3v 2i0 kpb 5er m u9g fns
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 267 327 500 803 555 005 1 035 437
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 kk4 wk k72 r7 zyn x2 u86
14 Služby wl 15h x4t ty4 28v 5su 20o jjc
15 Osobné náklady 7j
19 Sociálne náklady bg
20 Dane a poplatky 6w hoc g1p ito
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1qe o 75g y bd2 0c enc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku kpm w dbo y fnk kg cwg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q3d w 6sn 145 j dnm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti va y4k xe7 di9 kuy 5gk 03l w7r
28 Pridaná hodnota xm 3eg no6 cxg 1nz 3nq 1dp oiv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l 8c c ozm is que
39 Výnosové úroky c n 2
41 Ostatné výnosové úroky p m q
42 Kurzové zisky b s q 2d9 oq 5ib
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti fk wkk xl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e nw8 c 0kj cl f16 x 13d
52 Kurzové straty g43 n a3u gi 0ga 2 wp9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pcp 2 yg0 j rms 6 eo0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x s8u -e s2t -eo bm1 2o w2o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vy cu9 scr 5p6 vcq l9p 0ks oed
57 Daň z príjmov n k4r lt zk2 fe4 wew h37 34o
58 Daň z príjmov splatná j eys uc a7x mdg vrk wxo nci
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 904 135 490 379 188 621 234