PAVOS SK, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 1 246 751 1 227 683 1 415 853
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nob 60o b9p wa3 adg 01g 1 d3f 5zh g zi3 xko y iid d4i
3 Tržby z predaja tovaru j3b 2vi m4c wb9 vi5 6ix y tfv 2ah f s2y px9 r 8q6 rkr
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 4ui
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 ef1 9ow b2o j hw9 c ieh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g92 l2s 7pm ueu kst qmk xvf f ut6 k1w 7 khv wmx b jfb 9sh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 665 745 890 042 882 534 1 140 833 1 140 191 1 320 069
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 z7l 4 vh1 1 6ak v 921 a ux4 6 316
14 Služby yky gz ax7 e2 4le zi hj1 2k dgk lz mpr ju a7b
15 Osobné náklady zs y7r pj 72z 66 0qo jd nno 5o 286 nv ifs
16 Mzdové náklady od d05 m7 4id lq 9pf
18 Náklady na sociálne poistenie 9 247 10 965 13 562
19 Sociálne náklady w od8 1 kti 5 q19
20 Dane a poplatky k5 e53 dbz n7c i1t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b r1t j 9kx va qlf 0d 12x q x5w i n2f
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o6 qfl u 65q 1 0w9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c vjd
25 Opravné položky k pohľadávkam i0 vor 57 7o1 i rvs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9z6 q doi nkd wa8 had f e5i vjy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d7t 8 bi8 15 5ng 0o qoc -nn p3v z 1l7 e6 6vb
28 Pridaná hodnota -2hq kc ywy k7 46n gp n11 fv fo7 nt slu 3o igq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s h
39 Výnosové úroky 1
42 Kurzové zisky a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u1 wb7 5zd y77 0l 6pq 2ty
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0h 744 ao2 rru 5y 6rb 3zf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -34 -fjb -d6u -rnz -pa -2cy -e16
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5l4 g tdy sc zlb 6l 4m2 -xv z1z 9 bv0 bj 1yx
57 Daň z príjmov b jrx 8 5qc l fd1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -860 3 712 8 838 8 855 -98 898 3 141 10 982