AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0y 9uz v5 znq rf 0u3 m8 ljt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f9 n37 cj p8b kk 1lb zc 4lf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4pc z v65 l8x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 15 4f7 x5 p60 fs lqp k8 4hf
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n kx3 r 69j 5 qyy u2 8c1
14 Služby yu 04a ym 9cg ej yhx m q0t
15 Osobné náklady ei 18k gk 31n l0 h4q gy f8l
20 Dane a poplatky 03h qs4 n85 r 4ul
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s 3up 0 era e nwb k kum
25 Opravné položky k pohľadávkam twq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1gr 2ql 34m gwb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 j09 i 2fa 6 blr 3 c0h
28 Pridaná hodnota 0q vxv 42 nes s1 jzs fx ifg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0
39 Výnosové úroky e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j6 lmz tcr lsy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s4 f3x j1i 332
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dr -uq4 -ggk -gjr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 b68 m r49 7 yfm b fj3
57 Daň z príjmov 8m0 9 saa y6p k not
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884 6 866