AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 24 5fh 0c z33 dx tef
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rh ptn z8 kmc uy tav
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kxt e pzc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5j m17 9q vtq f4 5gp
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 5gu o qy2 6 gm5
14 Služby gf oxq h9 k50 dr ncw
15 Osobné náklady 6m ojj 6s m25 ed d1x
20 Dane a poplatky qzm z93 jtj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f hvi w qmg b 93m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qfs gnm m0i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 cx3 9 3kt z 18t
28 Pridaná hodnota uh 15v 6o qw1 55 nka
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1
39 Výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 27 ecu i3a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g5 h5b joy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gz -cai -sbe
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m izh 7 e6g q mjo
57 Daň z príjmov 5t3 y 6od hat
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884