AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vt 3kd 8l ro3 pf dq3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e0 sa1 2x t8s nj qi6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i0a w 7os
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o1 1ix vq clf py 46y
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g ca7 d 7ts o yfr
14 Služby eo iy8 4q 233 zg 5qa
15 Osobné náklady mp zpj px i4z iv 8gk
20 Dane a poplatky ool jh5 8sk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 sho u 3sy b vzg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť njr kgr 397
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 a9s w o67 p 8o4
28 Pridaná hodnota 8y 8g6 zd bbx 3y 06x
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r
39 Výnosové úroky w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h4 7py uby
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3v xtc pwc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l7 -j4r -py7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením h 263 u 9ha w tl9
57 Daň z príjmov wwr x 26c puz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884