AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qq a1y 4t wuh gh ixe
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 23 ty7 hq bdw sm gv1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mna o 8aw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ps amz ls x81 ey yb0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s 41k e gh7 p 42t
14 Služby t9 avc dx dx3 zr mgg
15 Osobné náklady 7q pyr el kxg ax tna
20 Dane a poplatky mc0 fgq t6z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n apz c pxx 7 apo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nsv yhg pmo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 se4 i pi9 4 ppv
28 Pridaná hodnota 8q vs0 nq m32 w0 f95
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c
39 Výnosové úroky a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gs q17 g9b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rx 95a x88
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sc -6kh -sax
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g rb8 0 qoj 6 h08
57 Daň z príjmov lir t byk ff9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884