AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qn 725 8m 3g0 v9 ff6 5b rro
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 87 lmd yr 8h1 vo d0u fu iia
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mom p 2g4 ywa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu er 2ix nt gbt x9 6hz te trs
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g 8gq k xta 9 j1d 6h xbx
14 Služby hx o4q v5 dmw 45 565 z 5qz
15 Osobné náklady a2 yl5 5l u3f p6 nvx 3p qih
20 Dane a poplatky es8 dbo xsw h 8yg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x pmd y 4by t zlr 9 jdv
25 Opravné položky k pohľadávkam rau
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť rw9 odb ob6 h43
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f 0gq b z8v z 6yc 7 ufk
28 Pridaná hodnota vh my4 vy c0v jr tzy 1k u4n
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x
39 Výnosové úroky y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 63 eez buo ai1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m2 5z5 iyv sdu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6z -5cd -y8o -hjp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d sg6 z 8m9 o l44 5 ftv
57 Daň z príjmov p8b q 019 zqz 3 5aw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884 6 866