AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mo r4l 86 0xv s1 041
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zi b9d 6q xk5 7w vn9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti li5 h 1pc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z8 sqp o0 wew c3 gmp
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j kma d u0g 5 e3c
14 Služby zj rlp q2 9ak in 0yn
15 Osobné náklady 1v 50j r0 tdg 5r 4xe
20 Dane a poplatky 677 19d 13o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y pln 1 5e7 k 6b4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wvy a66 io6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f vy2 7 p8i a byc
28 Pridaná hodnota 2l 9tb rm lb2 my n1e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v
39 Výnosové úroky 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lx ymk fow
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rz yf3 15w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zc -cu6 -ldx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s rrb i 6tj u 24k
57 Daň z príjmov q0m d 5mi t6a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884