AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lv r4w lx ruw js a0h wi n7n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3j qzl z3 o59 ji 9zh v0 8t7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6vd b r16 lvs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w3 3y0 ib 3fj 89 hid uz 1bb
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 v6e d 9df 9 hed db 02n
14 Služby bc u84 jm szl hg vdu e e1q
15 Osobné náklady m3 vl4 aj u0e 9w xq2 5x m15
20 Dane a poplatky kz4 udm 96o i 5kl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e m7t b zyi q v6d t 0g1
25 Opravné položky k pohľadávkam e5w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vgr 80i sfi np8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k jzi x j2h s got 6 4o4
28 Pridaná hodnota a1 395 yq jnj 76 hts dc dkc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j
39 Výnosové úroky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mz ua3 d9w aaz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n7 hwk dzg ro0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zw -rxw -053 -r5h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením z ibf h r0f 7 v4u t 6sz
57 Daň z príjmov tok 7 bxf 3u4 t fr5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884 6 866