AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wg bpv x3 q3y 0j kwx vi ujg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5s z9j lu ppw fa snz fx 772
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jjk v v9n hkr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d9 ha6 qb rhz z2 0ph ee 5en
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l s2y m hpv r ekd af dyo
14 Služby bg sdo m5 0uy gz bxt y dz8
15 Osobné náklady he ewt 2u zjg js lfw na aqc
20 Dane a poplatky vxv qzu 1r6 q wk3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f kbc o 4lr e oaw 2 uox
25 Opravné položky k pohľadávkam 6eq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fcq uez 77b 4yz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g kao g nwi 0 wrr x yrq
28 Pridaná hodnota 5h mje ts ap1 m6 ial e0 xtf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3
39 Výnosové úroky 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h5 gg9 gio 2v5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qj g5x uk9 cmy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ly -ap6 -6sn -esf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c zrq z 146 y akd 1 1et
57 Daň z príjmov a5r m zr9 8mx d cez
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884 6 866