AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f5 pah y4 ad4 34 5u1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w2 p9j s4 l0c x9 u6v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1ab f 5u4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nr 736 q4 8nt 2z kj3
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w xb0 s pur n 5pj
14 Služby ue cqx wt 7md rj u6k
15 Osobné náklady 5j pw7 9b bfa wq 3i5
20 Dane a poplatky ddx q86 0pj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 83n 7 is8 u 4zo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7vs r6a rh8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p gn5 r 4zd c 8pu
28 Pridaná hodnota 70 7jl 2a eqy g1 wli
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l
39 Výnosové úroky e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 20 zet 671
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mq 879 t7r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zn -kcy -tjv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s o52 e c8t s cy1
57 Daň z príjmov v00 u 7j2 4en
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884