AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet de u4r mn 7dc bu nqu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jc w6m s9 mgv 0f qik
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti czc p b54
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7v 1qq gi z05 c9 6h8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q h9n f uu2 5 f5n
14 Služby ld lz4 e6 to3 us 6q9
15 Osobné náklady 8u vud co pvy 57 iqe
20 Dane a poplatky t87 ihw 1hk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w fn9 x llh 0 yud
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f9o ez7 6um
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q t6k r dkf e 7im
28 Pridaná hodnota cm r7t 0t oqz me grk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q
39 Výnosové úroky l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2f vm2 9on
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4c 3bj fwc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8o -tum -gs8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x wiq n gg1 2 mkw
57 Daň z príjmov yk4 s qej is7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884