AK JUDr. Miriam Podhradská, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet il 4vu oz ny8 c4 laz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x0 tea s4 gx0 dj xyv
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b42 a dy0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0f a6q ck 8w1 md zhy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 0jh l 6kg b t66
14 Služby m1 x0v mg 6b8 5p hl3
15 Osobné náklady ha te5 eo dyj p9 vpg
20 Dane a poplatky w0h v6k sk3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y 921 7 u0q a g35
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tpk uwc z8d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 gr6 3 tvv g ip1
28 Pridaná hodnota sn 6g3 6o ed7 v5 4aw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7
39 Výnosové úroky t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0f 5ok cum
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yo 0na lx9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oi -052 -anz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x xzu 9 v4x l kfg
57 Daň z príjmov cis v 7f2 cux
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 112 4 894 2 884