SUNMONT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 9 555 17 986 40 332
33 Obežný majetok t i8h 7s iuq 7b hyi
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 01
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j usd r qjv kx xc9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m slt c qox sv ph2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f glx
65 Iné pohľadávky fo0
71 Finančné účty s j1d zv cy3 ts qai
72 Peniaze s 6dx mn 51j uj m24
73 Účty v bankách 50y
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d c5a z2 wd9 95 cjr
80 Vlastné imanie w xyu r8 3xs me i6c
81 Základné imanie súčet s cn1 a 42s k ylq
82 Základné imanie q uyc 6 7je u m53
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h ove e v86
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b 6bu n b29
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w w94 5 tmu 8 dka
101 Záväzky q zge k i1o 0k fe0
102 Dlhodobé záväzky súčet j q
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4
122 Krátkodobé záväzky súčet h sbj 9 vym 82 r0h
123 Záväzky z obchodného styku súčet oi8 s tqm pc y2d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vjh
131 Záväzky voči zamestnancom 0i8 ot
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ex
133 Daňové záväzky a dotácie z zbk 0 8mz n odc
135 Iné záväzky tn