SUNMONT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 9 555 17 986 40 332
33 Obežný majetok 4 hzd re sff t3 1u4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet aq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o ef3 z uhi sf ca2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 p3h 0 qaz 3f g8o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u vaw
65 Iné pohľadávky aus
71 Finančné účty 5 ox2 69 eb9 f7 qe4
72 Peniaze q mu9 5u rc0 ph 0j8
73 Účty v bankách 698
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 bd8 w4 e6x 5d n53
80 Vlastné imanie e yq4 gj 4vh d2 b7y
81 Základné imanie súčet g 784 5 90y n 8vs
82 Základné imanie u sqk z 0rq 3 c0u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i xkh 8 4mp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a yog w 7vu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 mjt p 4gu a nfv
101 Záväzky p 5i6 3 tvl ov eok
102 Dlhodobé záväzky súčet h d
114 Záväzky zo sociálneho fondu g
122 Krátkodobé záväzky súčet a f7f i 7nd bm nr5
123 Záväzky z obchodného styku súčet px3 o qmf m0 gql
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rc4
131 Záväzky voči zamestnancom 588 fz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia iy
133 Daňové záväzky a dotácie i jsz 5 8h0 w xhm
135 Iné záväzky pr