Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok 2d sye fw xgt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vt g3i 8r d93
33 Obežný majetok r 54x g qmx t d6j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b usx e8k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v jfr t1i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 c02 zp1
63 Daňové pohľadávky a dotácie s
71 Finančné účty e f5d 7 xsr s g63
72 Peniaze k pld q 3ya m nts
73 Účty v bankách 9xe iex
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i n3o 7f zqi uo 6s8
80 Vlastné imanie 5 dwh uc n1f iw zh5
81 Základné imanie súčet b cb9 qr u7j 4l 6ej
82 Základné imanie z zai k2 43h k1 d7j
87 Zákonné rezervné fondy 6nx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond msg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z 6cn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o gjh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 lyx -z gws
101 Záväzky 1 up3 xt8
122 Krátkodobé záväzky súčet k aai 4o4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6tf v1l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g2i 7p2
133 Daňové záväzky a dotácie t4e wp