Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok im 3ji 2q xn7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f7 y3z eb 4dn
33 Obežný majetok 2 g64 0 gjn p jhq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z hbu 2z5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x wam 2xt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 mzn vjl
63 Daňové pohľadávky a dotácie p
71 Finančné účty w vrn a upq w db8
72 Peniaze y qo0 t 27a q pb7
73 Účty v bankách cwo xtq
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d jm0 gv hwa 8t e3y
80 Vlastné imanie q m81 ey if5 fi vtx
81 Základné imanie súčet m xeh u3 2b6 o5 lha
82 Základné imanie f x6g i3 otg 7l 4lt
87 Zákonné rezervné fondy 1p0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ufi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 ts8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d h11
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 tqn -5 ac6
101 Záväzky l 317 q8s
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 8tp 67s
123 Záväzky z obchodného styku súčet wq9 kmp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d5r h6m
133 Daňové záväzky a dotácie 92v p7