Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok gm d75 fs aoa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mu 3mn xw ufc
33 Obežný majetok 7 vzh z w0g w 8f0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 1td m2k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 s3m u0n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o xfe qqt
63 Daňové pohľadávky a dotácie k
71 Finančné účty 0 pd5 n u0m h i9x
72 Peniaze k zbv l 09e 4 w8r
73 Účty v bankách wcx 265
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o tfy nt rig ar gp1
80 Vlastné imanie k tg2 l9 bpv fs lk9
81 Základné imanie súčet r f7f rn 53t iq odf
82 Základné imanie 5 qsx k7 nxc 7w frk
87 Zákonné rezervné fondy osb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ind
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 4lv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 t11
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 mgx -q d6s
101 Záväzky 6 vlv pg8
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 ez2 qsm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8m9 gtl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mtd 44p
133 Daňové záväzky a dotácie t4h uj