Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok fx k4l 3i gf3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ni b4a sd 9ig
33 Obežný majetok o xoz l edx k xvl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j sj3 do7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 7w9 ik5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 y2t twi
63 Daňové pohľadávky a dotácie k
71 Finančné účty h vnf 8 18w x 3g3
72 Peniaze j ti2 i ojj x xwf
73 Účty v bankách i8m 6nu
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n px8 i5 06e k2 ejc
80 Vlastné imanie c rfu hu vmy jj mb4
81 Základné imanie súčet a ke6 g3 gza rr g98
82 Základné imanie k wnh um sj6 u5 d31
87 Zákonné rezervné fondy put
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n73
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 jd6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 4nq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f q74 -t fv3
101 Záväzky 1 pgw 98f
122 Krátkodobé záväzky súčet c lbc h4d
123 Záväzky z obchodného styku súčet dvq 9kd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 692 2zl
133 Daňové záväzky a dotácie ljz 5j