Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707 11 588
2 Neobežný majetok 74 izo 4q m3y m x1z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072 8 528
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pu eda ld ndt v o2u
33 Obežný majetok e n6f z i7h 2 1b0 2 v7h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y qpr joc 93j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s bwg fgg lpc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z bxz h9d 6o2
63 Daňové pohľadávky a dotácie z
65 Iné pohľadávky -52
71 Finančné účty q v2w 3 klk t 6mf m b7x
72 Peniaze y ki1 x 5du f byr 5 jc9
73 Účty v bankách 2hz esq v cnx
74 Časové rozlíšenie súčet 1dy
76 Náklady budúcich období krátkodobé an1
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w 2xd 3y ese qe hy1 dp yy0
80 Vlastné imanie n mdy 3h b1b ym 0x0 n 78b
81 Základné imanie súčet 4 6sz hr b0i 95 1ne cr 3t3
82 Základné imanie e 3x7 bk g1q 2r wic dh j9w
87 Zákonné rezervné fondy v82 n7u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ryy wip
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t o63 -i hvc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c bhm z buh
99 Neuhradená strata minulých rokov -a l9t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u 89l -s x3p -0 6wg
101 Záväzky n 6bp d2h c gia
102 Dlhodobé záväzky súčet 92
114 Záväzky zo sociálneho fondu uo
122 Krátkodobé záväzky súčet d x5z 3ia v ogt
123 Záväzky z obchodného styku súčet l9a pui a 282
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 85x ka4 o 61r
131 Záväzky voči zamestnancom w55
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6k3
133 Daňové záväzky a dotácie 70h tt 3qp