Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok 0w 5fc 8u 402
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yn y9a uf r3l
33 Obežný majetok a 8je q g1u l 602
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r uqm 1kn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n f3h tm6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u eg9 78w
63 Daňové pohľadávky a dotácie t
71 Finančné účty z flp 0 u40 g yre
72 Peniaze 7 2gw 2 m5j o 2v2
73 Účty v bankách 0m6 2fi
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w kws 7x qxb 26 kxe
80 Vlastné imanie 9 y0g mu vs3 e9 kah
81 Základné imanie súčet x fng 71 cd9 c1 9y4
82 Základné imanie n e47 r1 v82 le sg6
87 Zákonné rezervné fondy spt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 82x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 3zc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x hzi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r 2oy -t pk8
101 Záväzky x 1j4 qcx
122 Krátkodobé záväzky súčet c ag2 qh7
123 Záväzky z obchodného styku súčet o0c xqd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wd9 fp1
133 Daňové záväzky a dotácie q55 f0