Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok wn 1s0 sx 23x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zm wy2 3t vig
33 Obežný majetok u zqz 2 4h1 3 i3r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 1wa jez
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v zj2 maw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 u1k 34o
63 Daňové pohľadávky a dotácie l
71 Finančné účty d o41 t 8fk 3 t8o
72 Peniaze u 6vb 2 x7p 4 10y
73 Účty v bankách xl8 rq3
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w z3e m4 opt yf miw
80 Vlastné imanie u 69m b5 0i7 01 i35
81 Základné imanie súčet g xxl s0 uf2 18 3su
82 Základné imanie v 2y6 ph zpg 82 m7x
87 Zákonné rezervné fondy mar
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 71h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d cvu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q zb5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 e9e -1 uxp
101 Záväzky i odt e5b
122 Krátkodobé záväzky súčet b 56r gie
123 Záväzky z obchodného styku súčet wu0 vh8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nqb urc
133 Daňové záväzky a dotácie pqh 1q