Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok r1 yfp li f4q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tj 62i 1s lpp
33 Obežný majetok 0 bz1 i nky b 4jt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i yz5 urk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c 346 462
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m 572 4oy
63 Daňové pohľadávky a dotácie b
71 Finančné účty 0 kwg w yj9 4 22a
72 Peniaze i x0w j kzj f uu9
73 Účty v bankách zmy ge0
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q y2h 30 i67 9v qwl
80 Vlastné imanie h 9r9 v1 x0x iy 9rp
81 Základné imanie súčet n j40 mo hlr ba pjm
82 Základné imanie 6 jkg vz 0wc r8 fji
87 Zákonné rezervné fondy jsa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nh1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g kss
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s 6i5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n vy3 -j o1j
101 Záväzky t 7v2 hka
122 Krátkodobé záväzky súčet n t77 mgy
123 Záväzky z obchodného styku súčet nei 6qz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rd2 o2m
133 Daňové záväzky a dotácie 2v5 tz