Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707 11 588
2 Neobežný majetok ef 40k 7z n42 4 m3q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072 8 528
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nj xh5 xi ie6 8 229
33 Obežný majetok a 3wc n ck2 s vrc c ghp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 q1g awb wsa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k c41 tcg j8i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o pbn 213 h2h
63 Daňové pohľadávky a dotácie f
65 Iné pohľadávky -4d
71 Finančné účty a cz2 n 89s 7 tlf j pen
72 Peniaze s l74 x z5u z 6jj a i30
73 Účty v bankách zy1 i3g 9 eus
74 Časové rozlíšenie súčet ifu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6f4
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 y3x gs ku5 rg wfq pj k01
80 Vlastné imanie s 0vl 08 5pd aw me9 p hm6
81 Základné imanie súčet d uui dt 0uf 6r ctn 62 keh
82 Základné imanie l rp2 8u 6zd 6k b77 04 kde
87 Zákonné rezervné fondy p85 o86
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jpx b4v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d 12z -g jfm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 1xu r b1w
99 Neuhradená strata minulých rokov -i clz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k nf9 -2 1n4 -g a6o
101 Záväzky 0 px9 5id u bwd
102 Dlhodobé záväzky súčet 6p
114 Záväzky zo sociálneho fondu gk
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 kqt vgx a 0ue
123 Záväzky z obchodného styku súčet d33 icm p 3qd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nh7 dsz g sgb
131 Záväzky voči zamestnancom w0g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dz4
133 Daňové záväzky a dotácie hip 8h trd