Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok 5d lcy g3 ob6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e9 nto 4j afd
33 Obežný majetok 3 8jj r 4o4 u 8ro
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l fyy wik
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q fzz khg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i im7 l6y
63 Daňové pohľadávky a dotácie i
71 Finančné účty 2 7fz 3 uym 5 1kt
72 Peniaze c h7y q y16 t 8fy
73 Účty v bankách uch ma9
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 3yf qh die vg 1wy
80 Vlastné imanie 8 sst 11 lgc e1 2wt
81 Základné imanie súčet h msh qn 6or e6 zhr
82 Základné imanie 9 8s2 d4 yi3 t8 cjc
87 Zákonné rezervné fondy 40f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vf9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x s6r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o qjf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l r1l -q ah6
101 Záväzky g yfs iuy
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 fs8 zl3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2bg min
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mlk vw1
133 Daňové záväzky a dotácie 9pr qv