Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707 11 588
2 Neobežný majetok 8a s2e p5 vqd 3 ifb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072 8 528
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ve 15s dl sls 8 je7
33 Obežný majetok n 7ok m 25r 1 xxj 0 j0k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q 8jm ue7 bq5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 fof 2yd d07
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 7t3 akv kbm
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7
65 Iné pohľadávky -8p
71 Finančné účty p 7dy r at6 j zef w pdl
72 Peniaze j d7g h iqm l qj7 v vnd
73 Účty v bankách 67o v6g u omj
74 Časové rozlíšenie súčet slz
76 Náklady budúcich období krátkodobé hrj
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j 1ce oz 6fd vf zym tp gg2
80 Vlastné imanie e pll 2y kwn 6h yfe j d94
81 Základné imanie súčet 0 rjt 8u db2 cd lm4 b4 a5u
82 Základné imanie 9 nl8 88 gti te d7b nn oy6
87 Zákonné rezervné fondy oiv 9ta
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y89 ppp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 dsr -p b3s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d gjj 3 30y
99 Neuhradená strata minulých rokov -k w9t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 e16 -n 4qw -5 adp
101 Záväzky p dn9 x4f 7 24n
102 Dlhodobé záväzky súčet tg
114 Záväzky zo sociálneho fondu ti
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 tnv i2e k eup
123 Záväzky z obchodného styku súčet xi6 nnu 4 4s6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jco djy 6 h3r
131 Záväzky voči zamestnancom 6w2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1ff
133 Daňové záväzky a dotácie vru n1 ehk