Slodičák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 28 428 19 707
2 Neobežný majetok 3f 5z3 f7 x8o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 616 14 072
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uu xkj z1 2ny
33 Obežný majetok l j8c o 8gn f kf0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 e8b t53
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k cxd f1z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e 7on 3o3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1
71 Finančné účty g ehx y 2bu 2 sjj
72 Peniaze o jyw 0 r2o a in2
73 Účty v bankách tbk gk4
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r evk 6l kyc nd pnx
80 Vlastné imanie 5 6bd fk nb7 ws 3gw
81 Základné imanie súčet u q8x cf v8j x0 kll
82 Základné imanie f sdw df 5ae ip mpl
87 Zákonné rezervné fondy 42d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond opd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o kg6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p kia
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c fpt -z y87
101 Záväzky n he8 v7g
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 0mz chy
123 Záväzky z obchodného styku súčet khu khv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t63 dmv
133 Daňové záväzky a dotácie 66m p9