Slodičák, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ud ifl a ubu
5 Tržby z predaja služieb 12 167 8 588
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7p q8x 5y dct
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q snz 99d
14 Služby w h1m 0 u41
15 Osobné náklady k olf 8 dof
16 Mzdové náklady 4 yoe p 0ow
18 Náklady na sociálne poistenie 587 264
20 Dane a poplatky oz9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 e8t p 96q
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 vbr e 7t0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w qc8 -c qim
28 Pridaná hodnota j xcz 3 qot
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5t x 4mc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g9 4 s8q
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d7 -y qyb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 gl3 -f hay
57 Daň z príjmov to6
58 Daň z príjmov splatná i8g
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 621 -2 946