Slodičák, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet la 4u7 6 01i
5 Tržby z predaja služieb 12 167 8 588
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d2 8n7 ax 0fy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t n5x 1z8
14 Služby l lnn 6 a58
15 Osobné náklady 5 htl k qhq
16 Mzdové náklady h 0vj k l0p
18 Náklady na sociálne poistenie 587 264
20 Dane a poplatky fh4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b d01 s 73a
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku q dzl p uzw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f 29w -a nzp
28 Pridaná hodnota k s1a 9 3z5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i7 w jl9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h2 9 m68
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mq -1 2ou
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 utl -e xlj
57 Daň z príjmov xe5
58 Daň z príjmov splatná 2bf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 621 -2 946