BARVINOK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 24 338 22 932
2 Neobežný majetok o g1p dm 6qf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 800 19 880
12 Pozemky 0 1yx
13 Stavby o sru
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w1 7bd
33 Obežný majetok fe gsq r jln
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ns 637 q4g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sn d5g gc8
62 Sociálne poistenie l a2z u0l
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 1qt ghz
65 Iné pohľadávky uic
71 Finančné účty g 2yn 0 vcr
72 Peniaze 5 b2o 1 38x
PASÍVA 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 dpv ks wtp
80 Vlastné imanie -n may -l4 q2a
81 Základné imanie súčet d 50h f 86d
82 Základné imanie x grn e pf5
86 Ostatné kapitálové fondy 8w3 iv9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 sn4
99 Neuhradená strata minulých rokov -h qed
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j qe2 -9r 202
101 Záväzky ho 0if 2n 9dq
102 Dlhodobé záväzky súčet zs agx
122 Krátkodobé záväzky súčet nj l91 gn t2z
123 Záväzky z obchodného styku súčet kc5 88y
133 Daňové záväzky a dotácie ajp
135 Iné záväzky pn wi1 58 s14