BARVINOK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o 63y
5 Tržby z predaja služieb 2 265
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z fu4 is 797
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p yvk 3b kyg
14 Služby 1 xar 7 n2f
20 Dane a poplatky 9hj ma7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p god
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jo7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 azi -iy inn
28 Pridaná hodnota -v rwh -ua jjq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j wz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 6z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k -4m
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e l4u -gd upa
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 985 -24 755