BARVINOK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k 3wr x bvx x 4bl
5 Tržby z predaja služieb 2 265 6 444 6 889
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n 29v jf lxy ka zdb zm p9k
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t p2b sa pif x box 2 kkm
14 Služby s zkt 8 sb5 8 aoh go dqz
15 Osobné náklady g ix0 e wv4
20 Dane a poplatky san aa5 tgg fkg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 hud
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 51s lt2 rhu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 voo -kl 75c -4 3j6 -dg gof
28 Pridaná hodnota -e kmd -rc ba5 -p nee -5f mcp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u ti bj 20i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u z7 l7 e3y
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n -d1 -c3 -rmf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -n gln -eo dlh -3 b20 -4i hq8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 985 -24 755 -8 192 -29 301