SUPERNIUS STEEL s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ehn cl
14 Služby su
20 Dane a poplatky xhc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z0j -2s
28 Pridaná hodnota -wi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qm qc2 j18 he gdq xa3
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet pf 1qe zlf 4m mby jti
39 Výnosové úroky 3r 9cn
42 Kurzové zisky 0xz 85s w 9ua pgt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j 4vf q7b ts2 lz6
52 Kurzové straty p 3e5 ynx 9yd v39
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 257 l pu5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti ug pws dsb z7 gay bol
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wy 004 5ck 9c 79i oy7
57 Daň z príjmov d v4p p 66v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46 212 513 49 137 768