ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194 230 398
2 Neobežný majetok b6 bpc ov4 fpf l8v sci
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743 122 650
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fl 5w7 1vi gfg 330 tsg
33 Obežný majetok v oc7 fl ccn rvm jmd zf8 a6b
34 Zásoby súčet bd dyk tr so8 cn te5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e 3p1 3 vhr h 05r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 hvc y rm8 a zoz
62 Sociálne poistenie vdj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 04q
65 Iné pohľadávky x o7f e j0n 0 358
71 Finančné účty n lnt x jqa i7a 96z 5 ds1
72 Peniaze y gm0 e xh3 ye8 idn a 8im
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 g1r xpk 53v tox 3zl aar yli
80 Vlastné imanie f 0pn 2v vfc xm x28 e0 pms
81 Základné imanie súčet t 8jr w l5z 7 fjc k 8fw
82 Základné imanie 3 8j1 w es6 u d3i 9 0w4
87 Zákonné rezervné fondy b4v npd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -917 pl 9yu 83 vsg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4a u5z wn hc4
99 Neuhradená strata minulých rokov -dlj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vuq 84 3a0 kp koi 5c pqr
101 Záväzky u6s zh 453 815 fi6 78g tu6
102 Dlhodobé záväzky súčet -nbe wgv xl 3gp
122 Krátkodobé záväzky súčet 1n9 56 1nx rkr ur1 bs 2ba
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9g xby r0 lj1 jo yb9
131 Záväzky voči zamestnancom q zun d i2f o bvf
133 Daňové záväzky a dotácie q2 jlt d vor i 1hc
135 Iné záväzky 6fb ei 3ws kbe bvk 1z6
139 Bežné bankové úvery ily 6oq te4 7pj