ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194
2 Neobežný majetok vy sny rv4 2y4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zm ynr 5pv au8
33 Obežný majetok f tjz 68 7jj 3uk 2t9
34 Zásoby súčet ax g2k pr fel
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 04b i rmx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u x9f 2 odp
62 Sociálne poistenie 31i
63 Daňové pohľadávky a dotácie m01
65 Iné pohľadávky c 1bl 8 y1f
71 Finančné účty q coc u xvi r42 3yz
72 Peniaze j 0v7 w f1r 4o4 dlp
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 32k xfg mw6 sm2 jza
80 Vlastné imanie 2 l0s g9 8xi u4 u3b
81 Základné imanie súčet a nc8 8 tw6 p 1mn
82 Základné imanie j ula 1 rre l rpb
87 Zákonné rezervné fondy xig
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0o5 oc 17m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4h a0p
99 Neuhradená strata minulých rokov -ij9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8bn fj ctt 72 7a6
101 Záväzky kux 2k jz6 3ix nuf
102 Dlhodobé záväzky súčet -4h4 umc
122 Krátkodobé záväzky súčet 89k q8 47x ke8 w70
123 Záväzky z obchodného styku súčet xt epv f3 8g1
131 Záväzky voči zamestnancom s j0z d f26
133 Daňové záväzky a dotácie na 0sp i o01
135 Iné záväzky ryp 76 040 76s kkz
139 Bežné bankové úvery viz cv1