ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194 230 398
2 Neobežný majetok a9 e5p fk8 vy0 w1y tev
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743 122 650
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3w ngs 6d9 pon hvg oi0
33 Obežný majetok w t1b zs lss dwd p3n ce8 6l7
34 Zásoby súčet ov u3b q8 rdt 12 h31
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p agf m of5 v y6s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d mm2 w nlj 5 sad
62 Sociálne poistenie nwj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5lj
65 Iné pohľadávky d 1tm z 42b 7 9c3
71 Finančné účty r 370 b 4p0 7xx j9w f cu0
72 Peniaze b fx9 h 6e6 lr5 ert 5 ok2
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o 7nf wfc os5 a34 6uq 45z 6jw
80 Vlastné imanie q 2l4 xy c6q zt q1s t2 ked
81 Základné imanie súčet 9 nsy g uxu 5 0gl d e58
82 Základné imanie 3 ukb m 2gx n wpq v 8o9
87 Zákonné rezervné fondy vj4 cuv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v5t ml e4v 8i 1tw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nc fhj xr 63x
99 Neuhradená strata minulých rokov -obl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -lqv fe vqi 5f znm it 9qh
101 Záväzky ftw k9 h3h ksn veb i16 xo2
102 Dlhodobé záväzky súčet -c4n 586 pq j9o
122 Krátkodobé záväzky súčet 7w2 h7 akb m4s 8wp nm dow
123 Záväzky z obchodného styku súčet av uod tq y9g 68 ndz
131 Záväzky voči zamestnancom j gpc l ijk s 2fv
133 Daňové záväzky a dotácie fo iq6 d x11 z 28a
135 Iné záväzky ak2 9d k2l 1jp weh eef
139 Bežné bankové úvery 3u9 rxs hod 0fo