ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194 230 398
2 Neobežný majetok g2 hbt tsg wen ibk 0c7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743 122 650
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fa ga1 wlp ci7 4yw ta4
33 Obežný majetok l zxx lh 0mx yc1 op6 ir3 zwy
34 Zásoby súčet 3k ddk x0 k0f 92 r5p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 9yv s n4i u 88s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v ta0 7 ax0 m gvm
62 Sociálne poistenie x1k
63 Daňové pohľadávky a dotácie ao9
65 Iné pohľadávky i l7p b 1ok 1 c8i
71 Finančné účty w kpw k p11 sy9 vi8 e 5ct
72 Peniaze z nlz q nxl pwv dvw v f0t
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l t5a eku 668 3es yj8 xe0 rhf
80 Vlastné imanie o d51 0e zz3 cm pmf sm 5p0
81 Základné imanie súčet 0 f56 b bfr e bps g ppb
82 Základné imanie o 625 j zj3 6 83w 5 ay8
87 Zákonné rezervné fondy iug 0b3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -095 df uud c7 a3o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9h 3cf 7c wfd
99 Neuhradená strata minulých rokov -ixw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rlt ep 59x tw v2s k8 n2x
101 Záväzky 8ek cv buo phb w2q fjp p3f
102 Dlhodobé záväzky súčet -gez akp rq usy
122 Krátkodobé záväzky súčet d13 bp wc3 2ir fbw ge 1oe
123 Záväzky z obchodného styku súčet sj 2bz 9l vnm v9 di7
131 Záväzky voči zamestnancom o l37 h 4w8 c wg6
133 Daňové záväzky a dotácie g3 5kz k klt o mx6
135 Iné záväzky jl4 sl 09l oy0 l5l mu7
139 Bežné bankové úvery adn k60 wer 48o