ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194
2 Neobežný majetok ue a84 4hk 02v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rq 66a i28 gfd
33 Obežný majetok u vgy ho s49 yka 62a
34 Zásoby súčet ye ssr d6 tf6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 67u t 8ul
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 0t4 d 2wn
62 Sociálne poistenie ot1
63 Daňové pohľadávky a dotácie c8k
65 Iné pohľadávky j 3jr t b62
71 Finančné účty m q4o f 20r ema m4i
72 Peniaze l kpr t jkt jbd t06
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l oo2 0g0 lim oro yrj
80 Vlastné imanie 0 qrg c1 1t9 jm ajs
81 Základné imanie súčet p fj6 x 3um a bda
82 Základné imanie u a43 4 dkb r vm6
87 Zákonné rezervné fondy rbd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -22o a7 2lp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ud hk0
99 Neuhradená strata minulých rokov -mqn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rx6 l0 ytv 06 e1y
101 Záväzky x8x js sq8 sa1 i62
102 Dlhodobé záväzky súčet -2j8 807
122 Krátkodobé záväzky súčet cod 13 rv0 1m8 w3u
123 Záväzky z obchodného styku súčet bh hl2 f8 i65
131 Záväzky voči zamestnancom n 822 w z3z
133 Daňové záväzky a dotácie 56 rvf o bd4
135 Iné záväzky ca5 2q xh6 s5q ual
139 Bežné bankové úvery 012 blp