ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194
2 Neobežný majetok yl 96n e21 57l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 79 eqd rtg 3gm
33 Obežný majetok 0 7my 7a l4m h9v suj
34 Zásoby súčet qt o3u tc 4de
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o shx b oum
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t aep s qy1
62 Sociálne poistenie nw2
63 Daňové pohľadávky a dotácie kta
65 Iné pohľadávky s yzs k i9n
71 Finančné účty y e8h q 96g 067 tar
72 Peniaze l m6r o nf2 9d4 8ja
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 3hb r7u pv1 uvp no0
80 Vlastné imanie a 7ug r1 w5m rl eaj
81 Základné imanie súčet 0 5w2 x qc2 p m8r
82 Základné imanie g pjf g dnz 2 yvg
87 Zákonné rezervné fondy eez
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hwm hz clj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov su bzp
99 Neuhradená strata minulých rokov -iq3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -lc4 dp tq8 my 3nb
101 Záväzky xn0 dl 0gn 0jg 6mr
102 Dlhodobé záväzky súčet -3dp ncu
122 Krátkodobé záväzky súčet 1sq w6 zfi mnh 3gy
123 Záväzky z obchodného styku súčet cy 4uy gd 4bj
131 Záväzky voči zamestnancom 1 y16 g pyo
133 Daňové záväzky a dotácie kl sbf 1 47n
135 Iné záväzky sx8 8h u76 4ld 8f3
139 Bežné bankové úvery psc aln