ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194
2 Neobežný majetok zf r9m j0y tr0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí iq cbt 7c6 79d
33 Obežný majetok p p1l vl xe8 zdk oo0
34 Zásoby súčet dy 7yp x6 llg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n ty0 1 jh0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 w6v q vn5
62 Sociálne poistenie w8b
63 Daňové pohľadávky a dotácie c56
65 Iné pohľadávky v j2k 0 uwq
71 Finančné účty q pwn e uiz 93a twb
72 Peniaze g 8rf 8 e1g law lja
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f h7t ccn iui pko heb
80 Vlastné imanie t a1u ys wxe ju z9j
81 Základné imanie súčet 2 7wp r pho j ni3
82 Základné imanie l rdx h 8er i 6ja
87 Zákonné rezervné fondy jtl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xki il aj9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ta ooy
99 Neuhradená strata minulých rokov -7z7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6vc j0 icl 1a 2el
101 Záväzky fbd dy vtv lla pgo
102 Dlhodobé záväzky súčet -qxz d6l
122 Krátkodobé záväzky súčet znd iz 1t1 4oh qeh
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5j q3i 41 mnj
131 Záväzky voči zamestnancom g scv 4 bpu
133 Daňové záväzky a dotácie 08 mwg l ex0
135 Iné záväzky q7a lp jw5 ygt hfs
139 Bežné bankové úvery gap 79p