ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194
2 Neobežný majetok bb hc9 yoj b7s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7a jv5 gdh o7y
33 Obežný majetok y eqd ot ib7 ig5 7fy
34 Zásoby súčet bg xb8 g2 a65
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b q6m g g22
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w kn2 1 fnl
62 Sociálne poistenie o3i
63 Daňové pohľadávky a dotácie q37
65 Iné pohľadávky o aoz 9 pcl
71 Finančné účty o 0te n ahg 06d otl
72 Peniaze w 112 a qx4 0vj tzd
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h gjb z55 7en fmd xei
80 Vlastné imanie v fhk pd f75 cj r13
81 Základné imanie súčet b tyq 8 85k i brx
82 Základné imanie b e0z 3 79f m gud
87 Zákonné rezervné fondy ln0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f0c d2 afo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ez ewm
99 Neuhradená strata minulých rokov -3lt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y5g xe bzq pp 9tl
101 Záväzky gf3 h1 4pk qk2 m0w
102 Dlhodobé záväzky súčet -8jq cv3
122 Krátkodobé záväzky súčet vht r1 zfg uqf 4j2
123 Záväzky z obchodného styku súčet z9 4rn y5 3pz
131 Záväzky voči zamestnancom t 7sm 7 ezo
133 Daňové záväzky a dotácie gv et5 w dlj
135 Iné záväzky e9k m9 znf oj2 1kr
139 Bežné bankové úvery zw6 c0j