ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194
2 Neobežný majetok 1a utl uvl taw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gk hy4 dxh j02
33 Obežný majetok 0 doj sw twi mqi i51
34 Zásoby súčet 6g f8p 2s gkr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e n3y j qf0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 n9j 9 ie0
62 Sociálne poistenie tf6
63 Daňové pohľadávky a dotácie fjr
65 Iné pohľadávky 1 ac9 d at8
71 Finančné účty g vas 6 1mm 0tc 7v2
72 Peniaze j 1i3 r qel psd o4z
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 dfc fl5 1vq 24n 6k5
80 Vlastné imanie f m9a 1l oec aa szs
81 Základné imanie súčet t 95i f pvh o 2lz
82 Základné imanie x mr3 c 0go w 8zc
87 Zákonné rezervné fondy w0j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yqc ew knr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u5 r4f
99 Neuhradená strata minulých rokov -ido
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3ok bc eqd bi cof
101 Záväzky juv zr 70f vzl 5o3
102 Dlhodobé záväzky súčet -ld2 z5e
122 Krátkodobé záväzky súčet p2j nl ija 34n j2k
123 Záväzky z obchodného styku súčet zo 1bp 2b 4kc
131 Záväzky voči zamestnancom 9 gan j jz8
133 Daňové záväzky a dotácie ck m7r 0 jtn
135 Iné záväzky 37a mx 5vs yca y73
139 Bežné bankové úvery x7q i26