ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194
2 Neobežný majetok 5k k0s aru u4u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí eg wax xz6 7dj
33 Obežný majetok 8 8bb c6 5pu 33g 1hb
34 Zásoby súčet m0 2nj 4l tjf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 6fv l w2p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p z2e w puc
62 Sociálne poistenie op4
63 Daňové pohľadávky a dotácie j93
65 Iné pohľadávky 7 b3h x g6k
71 Finančné účty 3 z4x 7 cp4 58x 5b0
72 Peniaze x zv4 o owu nlc qsy
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k 97x qlp fl0 ej3 axk
80 Vlastné imanie 9 030 cv 3r4 xf 2uo
81 Základné imanie súčet o 605 8 0fe i nz7
82 Základné imanie d du2 u 0cv 7 0y9
87 Zákonné rezervné fondy v3p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dro ai erx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2h vmg
99 Neuhradená strata minulých rokov -0t4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dgp 67 ive 46 wyp
101 Záväzky 04f eh kry 562 jx5
102 Dlhodobé záväzky súčet -d4l gzx
122 Krátkodobé záväzky súčet oh8 fc yhd 40a cyp
123 Záväzky z obchodného styku súčet fp ogc xw bxz
131 Záväzky voči zamestnancom b 69i 5 27p
133 Daňové záväzky a dotácie ya 64h d bhz
135 Iné záväzky 1rk tw kw7 18q f0b
139 Bežné bankové úvery trm g5s