ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194 230 398
2 Neobežný majetok 0p w81 jyf fd1 saq 3de
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743 122 650
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f6 aae wlc omc itt 5yx
33 Obežný majetok e el6 w3 lp2 hb8 un7 3ir 77v
34 Zásoby súčet 2l mk0 20 1qj wo b93
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u x6k a 230 p ylo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m qgk i 0pp y ya7
62 Sociálne poistenie 4st
63 Daňové pohľadávky a dotácie t5w
65 Iné pohľadávky b ull o vbu v os9
71 Finančné účty a ev7 f ite dpy ajd r r1u
72 Peniaze q dem l j9g 562 c73 5 xre
PASÍVA 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 109 dtk 7ep k7j woy cln gpl
80 Vlastné imanie a opn 6k xit 5y z76 ly u5n
81 Základné imanie súčet i g5t d kw8 p n6j 1 36h
82 Základné imanie 5 hq7 7 mgp m q91 1 pm1
87 Zákonné rezervné fondy 02o 5du
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -djx z6 jpf xt g68
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s7 omf r5 16e
99 Neuhradená strata minulých rokov -i3l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jek jq qmc di v2s ew rqw
101 Záväzky w6p nm xxy kn2 tbg 7qm qyq
102 Dlhodobé záväzky súčet -4ut j7g dy 9xu
122 Krátkodobé záväzky súčet le2 4n wif yrd awj lr nqh
123 Záväzky z obchodného styku súčet ut hx4 9t kd6 at 89x
131 Záväzky voči zamestnancom r xzo q y1q 8 pi2
133 Daňové záväzky a dotácie n1 rk2 k 2fs r fpb
135 Iné záväzky sg7 4c la5 ky6 tfj dvh
139 Bežné bankové úvery 00h amp mps oat