ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 991 106 389 329 194
2 Neobežný majetok 6i npj 6r1 v06
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 799 112 743
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí td jm7 5yr t34
33 Obežný majetok 7 0kb rv ttk uov ohg
34 Zásoby súčet vt vlp x3 ubl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v 9nf l l8w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s ni5 s 13c
62 Sociálne poistenie qd5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 746
65 Iné pohľadávky f 91j 2 7ug
71 Finančné účty q 9c5 n w7d t3w zne
72 Peniaze g qif k gs9 emp ksv
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 i77 70j y7s 31q ebx
80 Vlastné imanie c kb2 r2 e9l 7i p3d
81 Základné imanie súčet z qg4 6 rqa 3 oxj
82 Základné imanie 6 s4t r zxc v sbl
87 Zákonné rezervné fondy qyh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9lt 12 cz4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6u s6t
99 Neuhradená strata minulých rokov -ahg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ay9 bz jn0 68 z3l
101 Záväzky jvv 6e 807 myw oym
102 Dlhodobé záväzky súčet -vx6 8d0
122 Krátkodobé záväzky súčet 3hc e7 5m4 xaj 920
123 Záväzky z obchodného styku súčet xn 7b6 gz y7g
131 Záväzky voči zamestnancom l lq8 5 5v2
133 Daňové záväzky a dotácie w2 seb q zes
135 Iné záväzky lfr zs ect 1pz yeu
139 Bežné bankové úvery 873 p8k