ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 55q g42 mmf q1y
3 Tržby z predaja tovaru neh wj2 y36 9db
5 Tržby z predaja služieb 568 4 716
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 kj7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o6u 5zt uiy rll lmd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 312 122 368 406
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1ek kh h8q h oa3
14 Služby w p ueo hp xu2
15 Osobné náklady pj 1hb zi b8z
20 Dane a poplatky r p7e ukn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h rwa y 6o8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 6f6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a r2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2g0 1j 3wp 9d ycv
28 Pridaná hodnota -xys 9l np5 0q8 z4d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w u8n h xmq
49 Nákladové úroky 8q uj6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x elj z kue
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v azz -y 0nu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ow7 ds zls 4z yxd
57 Daň z príjmov t l5x 9 izs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -180 22 752 19 254