ZEMO - Moravčík, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xms muy 5tr 7bv
3 Tržby z predaja tovaru elz 41k 1tm d1j
5 Tržby z predaja služieb 568 4 716
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h gfc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu efk h8y 90y 754 oyz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 312 122 368 406
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok smw fa ob4 u qbt
14 Služby n w tal vz 9qq
15 Osobné náklady cz 2c6 ga bc1
20 Dane a poplatky 9 u0m azf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e voi r awy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 ij4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j 14
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5d1 z9 k0n 9d sq4
28 Pridaná hodnota -gr0 1i d1v mrt 53b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 0pr s 3ng
49 Nákladové úroky 5z 890
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v ddc t qis
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 96e -p h7i
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kje 4m f4n ey 6hr
57 Daň z príjmov q 38e 5 ot5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -180 22 752 19 254