Asseco Enterprise Solutions, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 28 975 077 67 216 225 72 042 390
2 Neobežný majetok ol 7te pua qz lr7 xul 14 k4z zn8
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 50 734 jmw pw sx0 dvv s3 31l b0e
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách h0 e4g xy5 5u 0r2 8z8 l1 nqm 065
33 Obežný majetok 0 zag l1l 5 6q2 fyt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet y 42u ez3
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám q 7sw b6s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v pee dra f 46j ksr
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám x 4oi 5wd 5 2yf xlr
63 Daňové pohľadávky a dotácie tlv z36
71 Finančné účty c7 gcw uwc aj8
73 Účty v bankách u7 58r zoc ek2
74 Časové rozlíšenie súčet qv 4
76 Náklady budúcich období krátkodobé d4 j
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oi vbb lgq x3 1cd 2wa j2 37c tsl
80 Vlastné imanie 45 w8p ozb bp mcv uyx h7 eg7 6vo
81 Základné imanie súčet z nhh b01 fd 8w8 pmi j2 0uf 2kr
82 Základné imanie 0 sum aav qd 0pw k3z 10 vv9 hp7
85 Emisné ážio b8 c2k 0na yo 23d phm l9 an3 b9d
87 Zákonné rezervné fondy gka t8h a 5v7 ekt h y4r v8u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sv8 a1q 6 kw8 78l b 7xp 7qc
90 Ostatné fondy zo zisku u76
92 Ostatné fondy 4no
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -0t knx r21 -do rcx 7yp -pn idm om9
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -8a z3q cxb -2j p7f fal -vd q9p q7t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -06 6xx
99 Neuhradená strata minulých rokov -mi 9p7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -64 7yh f ofi 8ri b x57 e9u
101 Záväzky bu cxo e4 cq3 7g 4jh
122 Krátkodobé záväzky súčet ja yn9 tk 0ym k j5j
123 Záväzky z obchodného styku súčet w eqk iy o8u 4 6dl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o w4l ot jth s 8vr
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám w xry
133 Daňové záväzky a dotácie 41 9br lz6
136 Krátkodobé rezervy 5j i3b
138 Ostatné rezervy 4o o8r