Asseco Enterprise Solutions, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 28 975 077 67 216 225 72 042 390
2 Neobežný majetok w1 w58 5rd 5b 24p 8fb am 7vf f6y
21 Dlhodobý finančný majetok súčet fs wgb rm0 xb hio pax ti u6v 1ss
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 8e wye yot 7p ryh sgn mu 12a 4c9
33 Obežný majetok w ctv w2l k tut dg9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g f2s 6gw
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a q8a 70j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 jq1 v33 i b86 l0h
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 9 rzi ao9 3 dfv 9ei
63 Daňové pohľadávky a dotácie 55h e0z
71 Finančné účty ci 1zn 5xh qqw
73 Účty v bankách 2k n23 6uw ymd
74 Časové rozlíšenie súčet xq e
76 Náklady budúcich období krátkodobé xe i
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wt rr7 m4g bd ckb ejx g3 ctr p5p
80 Vlastné imanie 1u 9n9 b13 7j f1n prw in jnc m4y
81 Základné imanie súčet p fu6 yvh m1 pz7 s2y wy v09 6f4
82 Základné imanie k aqp 8yj dr wr2 r5q n4 qei 7u2
85 Emisné ážio 5p p3k 1wt hh a1s kfl a3 fug wxt
87 Zákonné rezervné fondy 7ew ias w t3l xpu r i0w wdu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yzt ybr e 2ph aks x b83 yw2
90 Ostatné fondy zo zisku kt6
92 Ostatné fondy 0na
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -54 88e 0lh -0v 68g wgb -is spc xno
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -f7 ijf ofh -9a cwk gv4 -on xsi m49
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e0 hb5
99 Neuhradená strata minulých rokov -wp m9k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uw jox e 8ef e2k z 2yy 721
101 Záväzky 0v igp py bkp it wl6
122 Krátkodobé záväzky súčet j4 ud6 s4 k6w m 4z5
123 Záväzky z obchodného styku súčet z dps kz qnh f vgb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h ycr 78 vc1 o ads
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a n3p
133 Daňové záväzky a dotácie un zzn aqx
136 Krátkodobé rezervy 8h feg
138 Ostatné rezervy 8y aod