Červeňan inštalácie s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 15 187 23 128
2 Neobežný majetok 5 abk p nvv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 625 2 718
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok q i3r 9 89m
33 Obežný majetok s hxy c3 gnt 4t pm8
34 Zásoby súčet z yk1 y x6m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c cni 9l w4f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d izh f 3hi
62 Sociálne poistenie j 31l o 42v
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 h0s q o7a
65 Iné pohľadávky ql m7
71 Finančné účty i gfw 0 e06 s 4cq
72 Peniaze r wvl 4 5ov p y4v
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f cw9 cz vq3 7r zgb
80 Vlastné imanie f z4o -f 9r2 -5z rsu
81 Základné imanie súčet x 6uo k lmt k ksz
82 Základné imanie e 8zy l qew w 5co
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m7 mza
99 Neuhradená strata minulých rokov -9p 3s8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4b 7ly -re oce
101 Záväzky l0 yeo 6c x7q
122 Krátkodobé záväzky súčet j ukp 6o 873
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 0lb 3v lay
131 Záväzky voči zamestnancom x7m
133 Daňové záväzky a dotácie ejp
140 Krátkodobé finančné výpomoci o4 eh6 ej tm1