Červeňan inštalácie s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 000 15 187 23 128
2 Neobežný majetok a omn y 7hj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 625 2 718
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok t 8ab b g95
33 Obežný majetok 7 c7o ek yqc 66 592
34 Zásoby súčet 2 m5u m qaj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 7b3 lb e79
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 sup q a4y
62 Sociálne poistenie 8 mdp u t80
63 Daňové pohľadávky a dotácie j vgx z 4fp
65 Iné pohľadávky u8 9e
71 Finančné účty a t4i k 16k 0 fjq
72 Peniaze y eg0 x wtk e 8fw
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i lwv bo eiw ti zl9
80 Vlastné imanie b bev -1 xq2 -w0 b7y
81 Základné imanie súčet v jqi i s7y i 4xv
82 Základné imanie x uaj w nua 1 bp8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dy kpd
99 Neuhradená strata minulých rokov -8a izz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2a psx -1v 8m4
101 Záväzky 61 ia2 6v pg2
122 Krátkodobé záväzky súčet w xr4 ib nwr
123 Záväzky z obchodného styku súčet i dwe t0 iae
131 Záväzky voči zamestnancom pxj
133 Daňové záväzky a dotácie b1q
140 Krátkodobé finančné výpomoci ar 6fm ar hog