Červeňan inštalácie s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o6 ndb 87n xko
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9z kta v42 j5p
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fuk 0t3 6fe dn2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a0 xao uz7 oj3
14 Služby 76 kns a9 y3w
15 Osobné náklady l gy2
20 Dane a poplatky y7 75h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yla
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t 14p
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -an ut2 -w4 lvv
28 Pridaná hodnota -yy imh -q5 md9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c
39 Výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 9z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i am
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s -78
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -mt gh0 -vy 3v6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 786 -21 401