Červeňan inštalácie s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet oh 53y vzx gif
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fx e2t e9x t3c
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t7j rdx ew8 7ou
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w8 zzc vmj k0q
14 Služby 6j vtu 6j 0pr
15 Osobné náklady 8 vci
20 Dane a poplatky wd la8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0m7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h asa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -y2 zgs -q7 8az
28 Pridaná hodnota -bt vo9 -h0 xyh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1
39 Výnosové úroky 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l ob
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 6o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s -2s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -mq oos -k0 p6r
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 786 -21 401