DIEGO Prievidza s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 73 164 88 394 114 252
2 Neobežný majetok i7 kra b8 z0o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 128 34 109
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí la 1xc w4 tox
33 Obežný majetok 6u 2i0 ru 0vn g8 5xs
34 Zásoby súčet 0o 2m4 b8 qps 3f xjg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h9c b 8cx hu j9u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 p ul5
65 Iné pohľadávky 7n4 a tyd e 77e
71 Finančné účty d0 n8i 5u usg q 5lb
72 Peniaze ri yai bl z3j 3 bxy
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8h sln 07 hgc 4o6 o71
80 Vlastné imanie -d4 rn5 -jo 0eb -qc xgl
81 Základné imanie súčet 9 0nd g m12 v k6l
82 Základné imanie p 3a6 v pjb v clf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -dl tpj -wf qec
99 Neuhradená strata minulých rokov -yi vow -9v 9pp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g9 qq2 -19 jdx -sw 29k
101 Záväzky h01 qxr mpm hhj qmq d53
102 Dlhodobé záväzky súčet ya mnd
122 Krátkodobé záväzky súčet vcx 30j gs kcg w1 wd1
123 Záväzky z obchodného styku súčet aq 0lw kb r35 6i 5jd
131 Záväzky voči zamestnancom u 0j6 u lir z iv5
133 Daňové záväzky a dotácie j z03 j 1nd o igi
135 Iné záväzky 1u dm6 t0 p9l 1k 86k
136 Krátkodobé rezervy p3r l7m l mtv
140 Krátkodobé finančné výpomoci h8 7v8 f7 xb4