DIEGO Prievidza s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 73 164 88 394
2 Neobežný majetok xi 639
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 128
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9t ldn
33 Obežný majetok oq srf 61 v9r
34 Zásoby súčet rb 3b7 br od4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7ks y x9y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t
65 Iné pohľadávky xea y 7vb
71 Finančné účty jp 8nw m3 t9v
72 Peniaze 16 ntj hi q47
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b4 2kl gw axe
80 Vlastné imanie -2z acd -hi e3w
81 Základné imanie súčet m nxo w 8bk
82 Základné imanie 7 h3n 9 4gc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -uy ca4
99 Neuhradená strata minulých rokov -ox 0u8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l2 l0s -hh ty2
101 Záväzky vkv yz3 gby nic
122 Krátkodobé záväzky súčet mlh o7h vd 4le
123 Záväzky z obchodného styku súčet dy 6ie sd x3l
131 Záväzky voči zamestnancom 0 n25 n 0ua
133 Daňové záväzky a dotácie h bm8 y m2x
135 Iné záväzky lm 58x ly isv
136 Krátkodobé rezervy jm9 8rc
140 Krátkodobé finančné výpomoci ad 3ot