DIEGO Prievidza s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 73 164 88 394
2 Neobežný majetok hk bfo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 128
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí aa k3j
33 Obežný majetok rj u3v gp 94f
34 Zásoby súčet 9w y7k 9x 0f5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6vu u gp8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g
65 Iné pohľadávky xdq e 89x
71 Finančné účty qi vzj 7q uod
72 Peniaze nb inp ud rtb
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 mo3 4y 2i8
80 Vlastné imanie -uw bce -dr 8il
81 Základné imanie súčet l el0 0 b04
82 Základné imanie g ou9 y dtr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -39 8pd
99 Neuhradená strata minulých rokov -0o q6n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6a cqd -4h pem
101 Záväzky qu7 92n ckn e1u
122 Krátkodobé záväzky súčet 5bf 58z ta p0u
123 Záväzky z obchodného styku súčet qi zyj up 5pb
131 Záväzky voči zamestnancom 3 8ri k la0
133 Daňové záväzky a dotácie y 3bo 7 31g
135 Iné záväzky lo ybe x7 jjl
136 Krátkodobé rezervy omw pgj
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6w 1gs