DIEGO Prievidza s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 73 164 88 394
2 Neobežný majetok 21 ikg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 128
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wt hhs
33 Obežný majetok uf 4l6 st sxj
34 Zásoby súčet q9 aze a8 a0g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet txs 6 njr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g
65 Iné pohľadávky j1f w u07
71 Finančné účty ew 9i8 d9 vpa
72 Peniaze c5 941 2a 6o4
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0e hb1 e8 jt3
80 Vlastné imanie -23 6so -la 5hf
81 Základné imanie súčet o ltq k 388
82 Základné imanie 8 5ln b c12
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -eo 9cu
99 Neuhradená strata minulých rokov -i0 2ig
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -te a17 -np ezc
101 Záväzky sfc x0f jtq rj8
122 Krátkodobé záväzky súčet 3ls 131 85 1it
123 Záväzky z obchodného styku súčet oc i6i ny ev0
131 Záväzky voči zamestnancom v 0c7 c 77z
133 Daňové záväzky a dotácie 1 ab5 j 6yj
135 Iné záväzky 6b d23 u9 lkk
136 Krátkodobé rezervy te1 kzj
140 Krátkodobé finančné výpomoci qb h7c