DIEGO Prievidza s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 73 164 88 394
2 Neobežný majetok nq nw2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 128
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 99 q81
33 Obežný majetok z0 x9g mq zt7
34 Zásoby súčet el rg6 k6 xer
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 50w 1 kme
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x
65 Iné pohľadávky x8g g hxm
71 Finančné účty yf ksg 8n kmu
72 Peniaze 31 y5b ic 7jq
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dj ln3 mn 6hv
80 Vlastné imanie -cz 9al -4n 3rq
81 Základné imanie súčet 5 uqq j xu3
82 Základné imanie 5 hua a fed
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vu z1w
99 Neuhradená strata minulých rokov -p9 q2n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6y noo -s7 hgg
101 Záväzky mdo 9ak d82 aab
122 Krátkodobé záväzky súčet a1f as9 7f yum
123 Záväzky z obchodného styku súčet ow 7lt kg 6f2
131 Záväzky voči zamestnancom v yl8 x ugd
133 Daňové záväzky a dotácie m 7en 9 r3w
135 Iné záväzky om 85c 55 7ck
136 Krátkodobé rezervy sw2 wbz
140 Krátkodobé finančné výpomoci wt swa