DIEGO Prievidza s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 73 164 88 394 114 252
2 Neobežný majetok nu qs7 i2 j8m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 128 34 109
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i6 fri zv nzx
33 Obežný majetok 6d 6xv ny vti yu ym8
34 Zásoby súčet 69 ooc ek ls9 rj i6h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xh5 s gcq b7 jty
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g 2 81e
65 Iné pohľadávky iqe 8 ms3 p kim
71 Finančné účty jo 5lm jk jtx z nfa
72 Peniaze qp 1my fs tay 2 eq0
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY he pbo oy ige f73 a8w
80 Vlastné imanie -ck l79 -qo om4 -uh oso
81 Základné imanie súčet 7 yjg 5 zk5 6 sww
82 Základné imanie k pxw p 5t9 a be3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n5 a9e -k3 wa7
99 Neuhradená strata minulých rokov -uu ls7 -nr w4i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gp mmn -z0 7gb -nz xl5
101 Záväzky dxz hua j4t a8i 07a l7o
102 Dlhodobé záväzky súčet 8w f64
122 Krátkodobé záväzky súčet y1u zwo fn j48 02 5sb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4q tk1 gp mo9 n8 vyi
131 Záväzky voči zamestnancom 7 04n w ftc d kaa
133 Daňové záväzky a dotácie 7 uv2 2 11u o 6rl
135 Iné záväzky tr srk 8f 7e1 fx tva
136 Krátkodobé rezervy o4t h8t g zzl
140 Krátkodobé finančné výpomoci ae zx7 ub s2v