DIEGO Prievidza s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dru t7t w75 ayp
3 Tržby z predaja tovaru 9l2 qsd ne6 1yf
5 Tržby z predaja služieb 3 075 3 784
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x0j 8mn 9zq ivp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 127 180 206 062
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pj j7g tz 3px
14 Služby lg cxc 99 9iy
15 Osobné náklady ci 1rq vv 3g1
20 Dane a poplatky ek0 1m7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n c16
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5sb wrz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0d wdu -go 4th
28 Pridaná hodnota -4 8jp w9 vf6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i 796 c05
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h mf0 4q8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u m02 -3ci
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -db 3hx -gc mkn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -34 815 -13 103