DIEGO Prievidza s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yex aez r83 n0l
3 Tržby z predaja tovaru yoy uxt nvz j9s
5 Tržby z predaja služieb 3 075 3 784
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n0z for 1ap mwx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 127 180 206 062
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 88 s03 fz 8jj
14 Služby 1t 3mx wq wwf
15 Osobné náklady w3 oie hi pck
20 Dane a poplatky jan bfz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 fb9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x2f zsn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qr 1af -4v 8oj
28 Pridaná hodnota -c 7z3 bo 1z7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n d69 1to
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p 6cc 9an
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 137 -ch0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -sb urn -6r 183
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -34 815 -13 103