DIEGO Prievidza s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z8j j90 6bs 8dd
3 Tržby z predaja tovaru bsg dqc dbk gfp
5 Tržby z predaja služieb 3 075 3 784
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ymy 2ru 3hl zkm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 127 180 206 062
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok io x6p 3c du9
14 Služby tv 46y y5 2ur
15 Osobné náklady sb ygl nf 31t
20 Dane a poplatky 8n5 dbs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f 6jl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fu0 2el
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -h3 ppp -2t y4h
28 Pridaná hodnota -o wjy mb ynt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c 4oo xxd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y oe6 3s4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o yhy -zzb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -jj 0p0 -90 sxq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -34 815 -13 103