DIEGO Prievidza s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f37 888 yd0 4y6
3 Tržby z predaja tovaru xst 5e0 s0d hwt
5 Tržby z predaja služieb 3 075 3 784
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bm7 foq fj7 srs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 127 180 206 062
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1g lku rz yk2
14 Služby je 7q6 op 8m6
15 Osobné náklady 7k 43z v2 eid
20 Dane a poplatky zej exj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 hce
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v3r zx3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0n 4co -ml 7jk
28 Pridaná hodnota -a s7g hl o2a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e z8u kp2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v uny g1e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a nr2 -f9b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6m abm -3c l2m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -34 815 -13 103