Čierny Havran, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 34 794 83 054
2 Neobežný majetok 7l qz1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 918
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t6 xog
33 Obežný majetok tg vax nh zou
34 Zásoby súčet 6 tp9 4 h68
35 Materiál 6 u26 0 7yz
39 Tovar u 3b2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d dod 2 mw3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q 65r e e1f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q wlr c qo4
65 Iné pohľadávky rs
71 Finančné účty 6x kze ny 5h4
72 Peniaze xy 8 4w1
73 Účty v bankách 1t g4b q3 y0c
74 Časové rozlíšenie súčet 4j srn
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9w h84
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sz ijf t6 a2x
80 Vlastné imanie q7 9tr fa rgq
81 Základné imanie súčet v 0lk h r2i
82 Základné imanie u fa8 d pz1
87 Zákonné rezervné fondy z0z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j63
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pz y1f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xn yq1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6i l0a c 77h
101 Záväzky ln peg vp slk
102 Dlhodobé záväzky súčet r vvb c6 k3w
110 Ostatné dlhodobé záväzky r gsr ig tqi
114 Záväzky zo sociálneho fondu yey 0kv
121 Dlhodobé bankové úvery bp 09u
122 Krátkodobé záväzky súčet bk b0k s3 737
123 Záväzky z obchodného styku súčet x pbm -ey8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p x57 -fj2
131 Záväzky voči zamestnancom e 6ws n odr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 1an 7 8gf
133 Daňové záväzky a dotácie c uio q vpf
135 Iné záväzky gv0
136 Krátkodobé rezervy eag v m77
137 Zákonné rezervy 84e i aqb