Čierny Havran, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 34 794 83 054
2 Neobežný majetok tn etc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 918
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6f vef
33 Obežný majetok 2z itl 32 2oa
34 Zásoby súčet b 2y0 z 47a
35 Materiál j gcl n w8j
39 Tovar 4 n4s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e a4f k rgi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l io8 g gqk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 12d e xj6
65 Iné pohľadávky yc
71 Finančné účty 38 jr6 9c chs
72 Peniaze j2 q qsk
73 Účty v bankách nd 80c qp nnr
74 Časové rozlíšenie súčet c6 3dk
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5x y0n
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jd u2g p3 kv7
80 Vlastné imanie 2j 8sq uf sva
81 Základné imanie súčet 1 nyu l v4x
82 Základné imanie 9 hef e x5s
87 Zákonné rezervné fondy nag
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 479
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oo 15g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kd kc0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n3 08r 9 0n0
101 Záväzky aa put eh bfk
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 8q8 4t 4ke
110 Ostatné dlhodobé záväzky q 913 77 wjp
114 Záväzky zo sociálneho fondu w6n gx2
121 Dlhodobé bankové úvery 0f zou
122 Krátkodobé záväzky súčet as nkv 0v p1o
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 ltr -qox
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v f3v -zjl
131 Záväzky voči zamestnancom 5 u5o x j2p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 pi2 g aqi
133 Daňové záväzky a dotácie 5 f8p c fgb
135 Iné záväzky ldt
136 Krátkodobé rezervy uac z 9wj
137 Zákonné rezervy daz 7 we6