Čierny Havran, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 34 794 83 054 80 843
2 Neobežný majetok h7 djl r4 jt3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 918 19 906
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t5 th1 fs 9zs
33 Obežný majetok f9 jen 0a 2o5 qz ahx
34 Zásoby súčet d tw9 s g62 i ap7
35 Materiál t 79j r wr9 i fm1
39 Tovar t nt5 c m7p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 6su f nb9 g tiu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q o1w s m2g 0 yws
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t dub i i2f j lfs
65 Iné pohľadávky 5t 16
71 Finančné účty nd wc0 l9 wgo 2n p5k
72 Peniaze oy e c0d 8 wgj
73 Účty v bankách sy ukd z7 jzk tc pzg
74 Časové rozlíšenie súčet xh mr2 dlu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4k ubc pin
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tq r9c uk 9ob js 6g7
80 Vlastné imanie mz gd8 ir 3l8 hd yqg
81 Základné imanie súčet 0 lur a d7b n sqf
82 Základné imanie a svc m 3nb x azn
87 Zákonné rezervné fondy hfk 2yr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nuo key
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yo b4j u5 snu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yr 4ly jn 59z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kf u9l l zku l 7rr
101 Záväzky ov iso j9 fmw p0 1ye
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 t1k ou hd5 10 6hm
110 Ostatné dlhodobé záväzky m 6pv jp vri 0m puq
114 Záväzky zo sociálneho fondu v81 q4c 8 ar2
121 Dlhodobé bankové úvery 7f c75 nn 65c
122 Krátkodobé záväzky súčet 6k 1qa b0 7h6 o1 bya
123 Záväzky z obchodného styku súčet l irr -0hz l 708
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t 3lb -3vq 2 h1k
131 Záväzky voči zamestnancom i wjp b z8m b bx2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p dkc x mpw 7 xrb
133 Daňové záväzky a dotácie l sbj b bwd o 4vm
135 Iné záväzky gg0
136 Krátkodobé rezervy cig 7 8jj 7 lrf
137 Zákonné rezervy 76k 5 u44 6 ht3
141 Časové rozlíšenie súčet -n 2qz
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -k ven