Čierny Havran, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
1 Čistý obrat 160 378 390 380
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uae zc2 ud6 lu9
3 Tržby z predaja tovaru 2 s52
5 Tržby z predaja služieb 156 818 390 380
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pld
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ivb n7d cfl 7f8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 690 28 703
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 54 fxf cgy 7bi
14 Služby zb sha hy aez
15 Osobné náklady 9e 0i2 jzd teg
16 Mzdové náklady q4 jd5 i99 0rg
18 Náklady na sociálne poistenie 10 045 37 681
19 Sociálne náklady 4 lo4 2 038
20 Dane a poplatky bnw b l7p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n dbp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s qpw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6ti a hc8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rg 46v fz l7g
28 Pridaná hodnota o2 b1p fux s34
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8k t2w
49 Nákladové úroky g5 ix
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky b4 p8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d1 s8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9j -qhi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením s5 23h rd s80
57 Daň z príjmov 7 kai b ujn
58 Daň z príjmov splatná v eld k 6o9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 373 6 487