Čierny Havran, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
1 Čistý obrat 160 378 390 380
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b7m 61x iir wc6
3 Tržby z predaja tovaru g hca
5 Tržby z predaja služieb 156 818 390 380
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zip
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pml ugr 7fn 420
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 690 28 703
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 72 tvb v0k ey6
14 Služby mc aut dk 128
15 Osobné náklady hh e7t yg3 cky
16 Mzdové náklady 44 hd7 7jf c5p
18 Náklady na sociálne poistenie 10 045 37 681
19 Sociálne náklady i p6i m cj3
20 Dane a poplatky y5q t fm9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 l4z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t k45
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť iph e sr9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8c etn kq 8cv
28 Pridaná hodnota ic gp7 a43 5jn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6j j2o
49 Nákladové úroky n0 by
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 5k p9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tx d9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zq -nr4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 5j4 tm 2pw
57 Daň z príjmov x aso 3 yk7
58 Daň z príjmov splatná 5 i8v c pfv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 373 6 487