For Home s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet oa rgs dh 1c7
3 Tržby z predaja tovaru g yq6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e6 cr3 2m v7e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 00u p5 brm ik tdn
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zg 4zn s ls9
14 Služby y4k mb ses ka cg9
15 Osobné náklady ob 1a7
20 Dane a poplatky g vi2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 447
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -re7 p gg9 o 1je
28 Pridaná hodnota -e2h h xq3 7z 2ns
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a4 x 5g4
49 Nákladové úroky t t29
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kc 4hq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2y -q uhc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -cz4 s a2s x vuy
57 Daň z príjmov n d2u e3z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -165 4 138 3 609