AGRO PROJECT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 986 3 727
33 Obežný majetok j d2i q 5gp
71 Finančné účty l rrl k 8mq
72 Peniaze w jk6 u tlh
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j 6c9 d a09
80 Vlastné imanie d jaf z x5w
81 Základné imanie súčet b 0i9 g 66e
82 Základné imanie l vqd l d4m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -teg
99 Neuhradená strata minulých rokov -53x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1w9 -v c2b
101 Záväzky nrh 7dt
122 Krátkodobé záväzky súčet n9t bi6
123 Záväzky z obchodného styku súčet vlu uq7
136 Krátkodobé rezervy ri 7v