AGRO PROJECT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 986 3 727
33 Obežný majetok e ma2 5 wta
71 Finančné účty 0 yua 1 6uk
72 Peniaze g o8v q zm8
PASÍVA 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z nje n 1il
80 Vlastné imanie m olt r c3g
81 Základné imanie súčet 9 7zu l ptc
82 Základné imanie i c7m p nzh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jcq
99 Neuhradená strata minulých rokov -m9b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i2n -7 z93
101 Záväzky gqk 6q4
122 Krátkodobé záväzky súčet jq4 zve
123 Záväzky z obchodného styku súčet thz uha
136 Krátkodobé rezervy sr hq