AGRO PROJECT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 986 3 727 3 239
33 Obežný majetok 2 e54 1 w8c e v7r
71 Finančné účty j e40 u i1d 8 csu
72 Peniaze n 7fx 2 mpq 2 sxi
PASÍVA 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w c0d u ouf f ozj
80 Vlastné imanie 2 94a 0 s48 n h0l
81 Základné imanie súčet b bp1 8 9gu a 8lz
82 Základné imanie x vsc 3 57z 3 7fr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jby -j tx0
99 Neuhradená strata minulých rokov -amm -k bi5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qik -y trw -vbn
101 Záväzky 7h9 nk1 kz9
122 Krátkodobé záväzky súčet lap zei 2pi
123 Záväzky z obchodného styku súčet j9i alq xfe
136 Krátkodobé rezervy zp ml 7t7