AGRO PROJECT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018 2019
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ngs 6 8in epa
14 Služby 5wb 1j 3jy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 xua
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3yc -e pez -ydp
28 Pridaná hodnota -6gl -n2 -ino
45 Náklady na finančnú činnosť spolu at zi7 trv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 79 nrv 1lx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3d -slp -v4f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0xh -3 77o -wyj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -488 -1 295 -767