ALTERGROUP s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mj 26y
3 Tržby z predaja tovaru 1 0ba
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d cjw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bo ahu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 132
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j 3ni
14 Služby 9 3x8
20 Dane a poplatky k26
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wj2
28 Pridaná hodnota s9l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j
42 Kurzové zisky m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a8
52 Kurzové straty 26
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 65b
57 Daň z príjmov zi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 104