ALTERGROUP s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xb fmz
3 Tržby z predaja tovaru e em5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l 0i5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3i vog
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 132
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f uj3
14 Služby 8 nju
20 Dane a poplatky 4c7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zfy
28 Pridaná hodnota 6gh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u
42 Kurzové zisky k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu la
52 Kurzové straty y1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 67d
57 Daň z príjmov 5p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 104