1. oddlžovacia k.s. - Súvaha

AKTÍVA 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 254
33 Obežný majetok g xt7
71 Finančné účty t w9j
72 Peniaze 5 8rj
73 Účty v bankách ii
74 Časové rozlíšenie súčet ic
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6o
PASÍVA 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c tqc
80 Vlastné imanie 1bk
81 Základné imanie súčet 5t2
82 Základné imanie t3q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení nd
101 Záväzky atz
122 Krátkodobé záväzky súčet etd
123 Záväzky z obchodného styku súčet xcb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g09
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5r8
131 Záväzky voči zamestnancom rg4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b