1. oddlžovacia k.s. - Súvaha

AKTÍVA 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 254
33 Obežný majetok z z2b
71 Finančné účty 3 3a8
72 Peniaze z rm2
73 Účty v bankách ju
74 Časové rozlíšenie súčet pb
76 Náklady budúcich období krátkodobé g9
PASÍVA 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 yd9
80 Vlastné imanie 2qo
81 Základné imanie súčet x2c
82 Základné imanie ktl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení uj
101 Záväzky vww
122 Krátkodobé záväzky súčet 3lu
123 Záväzky z obchodného styku súčet f5b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fec
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7ku
131 Záväzky voči zamestnancom fof
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3