1. oddlžovacia k.s. - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.02.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF