1. oddlžovacia k.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018
1 Čistý obrat 10 500
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g5 xxg
5 Tržby z predaja služieb 10 500
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 a6w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 51 rsz
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 zo8
14 Služby s um4
15 Osobné náklady x 463
16 Mzdové náklady h qc7
18 Náklady na sociálne poistenie 16
20 Dane a poplatky ahf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť li
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hk
28 Pridaná hodnota 3 fr8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gf
60 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom ku
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36