1. oddlžovacia k.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018
1 Čistý obrat 10 500
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fa ob8
5 Tržby z predaja služieb 10 500
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o cnp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pc 0en
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 qem
14 Služby g u8s
15 Osobné náklady d p2u
16 Mzdové náklady x bvu
18 Náklady na sociálne poistenie 16
20 Dane a poplatky mhc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 95
28 Pridaná hodnota k eax
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4i
60 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom hu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36