FARMARK, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v rj3
3 Tržby z predaja tovaru 1 w2t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r0 os6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w cd0
14 Služby o 5wb
15 Osobné náklady 3 26p
20 Dane a poplatky jd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku is6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť abc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -eh k3p
28 Pridaná hodnota -7 qor
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ed
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -45
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -pv q0a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 342