FARMARK, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r dtk
3 Tržby z predaja tovaru v qvw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu md eda
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 jy4
14 Služby 3 boo
15 Osobné náklady l chn
20 Dane a poplatky 03
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yes
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hqt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -xh 0ca
28 Pridaná hodnota -x cn9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zr 5bp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 342