KaM-tech s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 12 908 45 322
2 Neobežný majetok a 4s2 a 82o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 250 7 843
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z ico x nhp
33 Obežný majetok d 4fc dp z66
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d 5yp zt 32a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w m9z fi 7kc
65 Iné pohľadávky 5 7mq
71 Finančné účty m h8a 4 m2i
72 Peniaze r gj6 9 nd7
PASÍVA 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jr qlb 5f 0vx
80 Vlastné imanie s xwv v 2qp
81 Základné imanie súčet x z0f p ii8
82 Základné imanie r u7m s j5s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ac
99 Neuhradená strata minulých rokov -7j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kw 3 v8u
101 Záväzky x 0gb 6j uh7
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 vk5 ab emn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 33 75f
133 Daňové záväzky a dotácie dsv mhd
135 Iné záväzky w qoo j2 9ut