FUERTES KOMÁRNO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 641 993 642 695 646 471
2 Neobežný majetok wd whq eq ppe yx7 7oo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 618 379
12 Pozemky m9m 4g6
13 Stavby e1g coa
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8m dg8 xo wqh l bli
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám ur zgg dx 0pn o fd6
33 Obežný majetok bxu zcb v8e 4du p8 gpw
34 Zásoby súčet zk7 u83 75q 6ra
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i qu1 5
62 Sociálne poistenie 3 xhg f
63 Daňové pohľadávky a dotácie z ode 2
71 Finančné účty gr jap je ykh 65 ff4
72 Peniaze 89 on5 io pws 16 a8y
PASÍVA 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cbx ez1 df6 j2r yrk je5
80 Vlastné imanie -9m 1kv -9gm 7lf -n1m e9o
81 Základné imanie súčet c iab 9 bnp d esk
82 Základné imanie a 87a e gej 7 uua
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3a j2q -a8q pj4
99 Neuhradená strata minulých rokov -8e fok -xos a6e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -on 9ea -lc 8ym -8a s8r
101 Záväzky apg 473 jc7 78a moj i2o
102 Dlhodobé záväzky súčet 598 bsj yu5 956 hep nf8
122 Krátkodobé záväzky súčet p ry7 7 96s
123 Záväzky z obchodného styku súčet e 7jd z 3wv
133 Daňové záväzky a dotácie 8t8