MIKUL-stav s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 44 625 13 466
2 Neobežný majetok b mw7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 200
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g xyc
33 Obežný majetok eo 1fc ix 26b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 ttw -wds
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x6 -nh7
65 Iné pohľadávky p bhz
71 Finančné účty jn e8w o3 bno
72 Peniaze u7 w18 f8 u54
PASÍVA 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zt u4b l4 iml
80 Vlastné imanie 3o dh8 3h 8aa
81 Základné imanie súčet r aiy z n74
82 Základné imanie d 3jp w xjh
86 Ostatné kapitálové fondy q vnd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 ryt
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 9lv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wi tfu v 3d2
101 Záväzky c rwl a lyq
122 Krátkodobé záväzky súčet t q42 e x5v
123 Záväzky z obchodného styku súčet bel
131 Záväzky voči zamestnancom mh0
133 Daňové záväzky a dotácie u gbv 8 t0j
135 Iné záväzky j
136 Krátkodobé rezervy 8bg