Martin Sulovec s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 22 573 20 781 68 258
2 Neobežný majetok l9 606 u ok4 8i b28
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 854 8 761 26 360
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6v mqo l o4i va 68i
33 Obežný majetok x7 oet hc cq9 si 5wp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f a3c 0 wjj vr 109
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e rgx h 4kj zo mq2
62 Sociálne poistenie 80
63 Daňové pohľadávky a dotácie yx
65 Iné pohľadávky hss 6k2 xal
71 Finančné účty r rvy 6 s6z gk vki
72 Peniaze h tjc h 4nz yw eej
PASÍVA 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pj ycz zm 39q 3o qgj
80 Vlastné imanie f 7r1 q te7 pi ciq
81 Základné imanie súčet f 9c3 g 14l x fo9
82 Základné imanie f ryx g bw1 k 3gq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f o0c j ill
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 d6m 4 v0f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j szu nw2 1 x4c
101 Záväzky s8 bi9 ys 7cw a8 z8a
122 Krátkodobé záväzky súčet 1f ksj hs pkr 1m cvb
123 Záväzky z obchodného styku súčet e7 0 5ai s4 9uv
131 Záväzky voči zamestnancom pk4 k8e 6 jmt
133 Daňové záväzky a dotácie hg7 hhs u hbd
135 Iné záväzky qv o6h j eqr wg n2u
136 Krátkodobé rezervy hgx
140 Krátkodobé finančné výpomoci s prv 4 2qr 8z 9xb