FAMIDEA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 478
33 Obežný majetok 9 n8f
71 Finančné účty z 4td
72 Peniaze n 7xo
PASÍVA 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 k0i
80 Vlastné imanie m azs
81 Základné imanie súčet 8 12k
82 Základné imanie 7 ns1
86 Ostatné kapitálové fondy 8 gbl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 0cd
101 Záväzky fqg
122 Krátkodobé záväzky súčet qd5
123 Záväzky z obchodného styku súčet bwk