FAMIDEA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h rrs
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h q2w
14 Služby e 6aa
20 Dane a poplatky au
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j uza
28 Pridaná hodnota -f h0a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 05p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zyn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1fw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b op2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 159