FAMIDEA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2018
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 gpa
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n fsj
14 Služby 4 lii
20 Dane a poplatky w7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l ccf
28 Pridaná hodnota -p khk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1gp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vrk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z7q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 jbj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 159