Rozprávka Lucia s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 27 134 46 128 32 757 22 748
2 Neobežný majetok 0j 2ki j 8y0 4 qjq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 273 7 713 4 153
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i0 fq8 v p6q 4 4ie
33 Obežný majetok g0 czo 85 8od ut 39m 9l zyp
34 Zásoby súčet qg fzf 92 i4v ao hik nh oy6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rh a fb3 l hkt j7l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yn 4 -ex bt
62 Sociálne poistenie l mxf a ugz eil
63 Daňové pohľadávky a dotácie u 9vp z wer 286
65 Iné pohľadávky mar c m99 pd
71 Finančné účty f b4k 9 au3 w pmj 3hb
72 Peniaze 0 2rq 8 w3i 4 otn uzv
PASÍVA 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pd csc rw c5m 1k spm v0 ueh
80 Vlastné imanie -g j07 -ko 4ui -1z f0d -8x 36i
81 Základné imanie súčet y twd b 3qb l wwz k ins
82 Základné imanie n 7ex 2 5gx 0 w86 k 6jc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6j q8b -dq uu0
99 Neuhradená strata minulých rokov -66 02u -ar 3hu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6f dcg -8z n0h -fs yvo -87 0t4
101 Záväzky mb c46 56 a5u lx 7mw fzs 6lq
122 Krátkodobé záväzky súčet js bc1 or t8k tn fwz 2n pfs
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 5vm 17 n3r i i6g k sp0
131 Záväzky voči zamestnancom g9q s 9a7 lpd sec
133 Daňové záväzky a dotácie tc j31 lf
135 Iné záväzky d2 c6c pp 9vk ii 9d9 14 hfy
136 Krátkodobé rezervy yi 1r o8l ikn
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 uq5 ya kfo