SmarteQ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 6 523
33 Obežný majetok g i1g 7 0sa
71 Finančné účty n o5f 0 td5
72 Peniaze e zq9 b ojw
PASÍVA 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m agl g 7m5
80 Vlastné imanie w nom l gro
81 Základné imanie súčet 8 yzx 2 52k
82 Základné imanie 0 3iv x w8v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n 1a4
101 Záväzky z80
122 Krátkodobé záväzky súčet i3b
123 Záväzky z obchodného styku súčet p4k
133 Daňové záväzky a dotácie u5k