Plast-invest EU, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019
1 SPOLU MAJETOK 46 600
33 Obežný majetok eh a3w
34 Zásoby súčet vq 85x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ft 3my
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hv bml
65 Iné pohľadávky 14z
71 Finančné účty 0 gqm
72 Peniaze 4 twd
PASÍVA 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5x ekj
80 Vlastné imanie 8 huc
81 Základné imanie súčet y lkb
82 Základné imanie 4 7vq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x f9z
101 Záväzky zk j6i
122 Krátkodobé záväzky súčet 2d k3q
123 Záväzky z obchodného styku súčet -htq
131 Záväzky voči zamestnancom 8s zon
133 Daňové záväzky a dotácie l 4kt
135 Iné záväzky -llh
136 Krátkodobé rezervy q 72j