Plast-invest EU, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0w8 srz
3 Tržby z predaja tovaru j1c 907
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6v7 xex
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 161 661
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 s8z
14 Služby rv kis
15 Osobné náklady wl lcw
20 Dane a poplatky n3y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h o5y
28 Pridaná hodnota cs 2yd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ba
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0 hzf
57 Daň z príjmov fwx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 413