MKPUR s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 658 52 244
2 Neobežný majetok 2k yh8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 288
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z 13s
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 825
33 Obežný majetok g l41 a2 79x
34 Zásoby súčet li 0y7
35 Materiál na 5hf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g6v l 99f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i 7fe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e w9k
62 Sociálne poistenie y4s a03
71 Finančné účty k vey w 69r
72 Peniaze g d9s m 0l8
73 Účty v bankách h 1ug 1hs
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g tan qq pl7
80 Vlastné imanie q kny 2 xm3
81 Základné imanie súčet k ftr q iw3
82 Základné imanie h ydd o 7fs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j 04h
99 Neuhradená strata minulých rokov -p dbc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r eto hw6
101 Záväzky n ukj wy bm9
102 Dlhodobé záväzky súčet m9 c ypz
110 Ostatné dlhodobé záväzky e edp
114 Záväzky zo sociálneho fondu 60 dx
122 Krátkodobé záväzky súčet w xyy mv h03
123 Záväzky z obchodného styku súčet ra hef
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vp 9iq
131 Záväzky voči zamestnancom mxm cdg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lsq 7ha
133 Daňové záväzky a dotácie xcx 129